Јавне набавке

На основу чл.39. став 1 („Сл.гласник РС” бр.124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН),  Одлуке о покретању поступка набавке мале вредности број 01/2019, дел.бр.646 од  09.09.2019.године,припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАTOПЛИ ОБРОК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“ВРАЊЕ

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ

јавна набавка мале вредности бр.01/2019

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб, 17500 Врање

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Eмаил: osmarkovic@yahoo.com

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

 

 1. Врста поступка набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  као јавна набавка мале вредности.

Процењена вредност јавне набавке мале вредности утврђена на основу ситуације на тржишту и предходних набавки истих добара и износи 800.000,00 динара.

 

 1. Предмет набавке

Предмет набавке број 01/2019  су добра – топли оброк за ученике у продуженом боравку ОШ“Светозар Марковић“Врање за школску 2019/2020.годину.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о    набавци хране-топлог оброка за ученике у продуженом боравку за школску 2019/2020.године.

 

 1. Резервисана набавка

Није у питању резервисана набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контак лице и служба

директор Тијана Ђокић, тел. 017/411-623,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 01/2019, jeсу ДОБРА-храна-топли оброк за ученике у продуженом боравку  Основне школе “Светозар Марковић“Врање за школску  2019/2020.годину.

 1. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  РОК  ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Партија бр.1

ТОПЛИ ОБРОК УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 

Р.б. недељни јеловник са количинама  

калоријска вредност

1 пљескавица од јунећег меса (100 гр.-243 кал.);салата од свежег парадајза (100 гр.53 кал.);печени кромпир (200 гр. 179 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) oко 710 кал.
2 пилећа прса на жару (100 гр.-170 кал.);пире кромпир (200 гр.179 кал.) салата од крставаца (100 гр-63 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) око 622 кал.
3 пасуљ са сланином (300 гр.-598 кал.);салата од свежег купуса (100 гр—63 кал.);хлеб (100.гр.235 кал.); око 896 кал.
4. ћуфта од риба (100 гр.-185 кал.);парадајз (100 гр.-104 кал.);кувана тестенина (150 гр.-180 кал.);салата од парадајза (100 гр.-53кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) око 757 кал.
5 мусака од кромипра (250 гр.-410 кал.);краставац салата (100 гр.-38 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) око 683 кал.

 

Потребе Наручиоца искључиво зависе од броја ученика који узимају топли оброк, те се могу  мењати сваког месеца у већој или мањојколичини ( понуда се даје на бази 30 ученика дневно).

Допрема се врши сопственим специјализованим превозом понуђача у адекватној амбалажи у складу са свим хигијенско-санитарним  стандардима на адресу наручиоца ОШ“Светозар Марковић“ Врање, ул.Француска бб, до школске кухиње. Трошкови доставе падају на терет понуђача.

Понуђач је у обавези да наручиоцу топли оброк испоручује једном дневно,у броју које наручилац достави предходног дана.Топли оброк се испоручује наручиоцу сваким радним даном у периоду од 12,15-12,30.часова.

 

Квалитет испоручених добара треба да буде у складу са важећим стандардима прописаним Законом о безбедности хране и другим важећим подзаконским актима, као и у складу са важећим санитарно – хигијенским прописима.

 

Уколико месец у коме се испоручује топли оброк има број наставних дана већи од 22,испоручилац добара, за додатне дане,3 пута испоручује неки оброк који је предвиђен за испоруку 2 пута у току месеца.

Уколико месец у коме се испоручује топли оброк има 20 или 21 наставни дан, испоручилац добара оброк који је предвиђена за испоруку 3 пута у току месеца, испоручује два пута.

Уколико се топли оброк испоручује за број дана у месецу који је мањи од 20, испоручилац у договору са наручиоцем утврђује који ће оброк испоручити.

Цена топлог оброка на нивоу месеца утврђује се у пропорционалном односу према броју испоручених ужина за месец.

 

 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне  набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

 

 

Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
 

 

1.

 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОД ПУНОМ МАТЕРЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА ТРАЖЕНЕ УСЛОВЕ

 

2.  

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

 

3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке

( члан 75. ст. 1. тач.5) ЗЈН )

Ако је понуђач правно лице или предузетник доказ је:

Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. закона о безбедности хране – “Службени гласник РС” број 41/09) или Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије да понуђач (објекат понуђача ) испуњава услове за обављање делатности која је предмет јавне набавке или Извод из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србија – Управа за ветерину ( сходно Правилнику о садржини и начину вођења Централног  регистра објеката у области безбедности хране и хране за животиње, “Службени гласник РС” број 20/2010). Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Понуђач мора да достави доказе да је под сталним санитарно-хигијенским надзором,као и доказе о санитарним прегледима запослених који раде на припреми и дистрибуцији ужине.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави  копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал  или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова . Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености  свих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова) , понуђач ће бити дужан да их достави.

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку набавке дефинисане овом конкурсном документацијом.

 

– НАССР сертификат ,доказ:при подношењу понуде  потебно је да понуђач достави фотокопију важећег НАССР сертификата   издатог од стране  надлежних институција о успоствљању система за осигурање безбедности хране у свим фазама производње,прераде и промета хране осим на нивоу примарне производње.(Члан 47 Закона о безбедности хране Сл.гл.РС број 41/09).

 

Докази не могу бити старији од три месеца пре отварања понуда.

 

Понуђач мора бити под сталним санитарно-хигијенским надзором од стране надлежног Завода за јавно здравље што доказује Уговором закљученим са Заводом у те намене.

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

 

 

IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда под истим условима имају исту понуду,уговор ће се доделити понуђачу који је први доставио понуду.

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове по којима се спроводи поступак јавне набавке.

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и контакт телефон понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ“Светозар Марковић“ Врање, ул.Француска бб са назнаком: ,,Понуда за јнмв –храна за ученике, ЈНВМ бр 01/2019.  (не отварати  пре  рока)”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  13,00 часова десетог дана од дана објављивања јавног позива.Ако десети дан пада у дане када школа не ради,као последњи дан се рачуна први наредни радни дан. Истог дана приспеле благовремене понуде се отварају а одлука о избору понуђача се доноси у року који не може бити дужи од десет дана од дана јавног отварања понуда.Наручилац је дужан да изабраног понуђача обавести о прихватању понуде и са њим закључи одговарајући уговор.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

 1. 3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“Светозар Марковић“ Врање, ул.Француска бб  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добра  храна за ученике, ЈНМВ бр 01/2019 НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку добра –храна за ученике, ЈНМВ бр 01/2019 НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – храна за ученике, ЈНМВ бр 01/2019  НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавку добра-храна за ученике, ЈНМВ бр 01/2019 НЕ ОТВАРАТИ”.

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. 4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

4.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања  не може бити дужи од 45 од дана пријема уредне фактуре у седишту наручиоца,  уз коју ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање је у динарима.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

4.2. Захтев у погледу места и  рока испоруке добара

Место испоруке добара  – школска кухиња према наведеном у документацији.

Трошкови доставе су на терет понуђача.

 

Испоручена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета прописаним Законом о безбедности хране и другим важећим подзаконским актима, као и у складу са важећим санитарно – хигијенским прописима. ЈЕДАН ОБРОК ДНЕВНО ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА О СВОМ ТРОШКУ А ЗА ПОТРБЕ НАРУЧИОЦА (УЗОРАК).

Уколико се на испорученим добрима који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Купац ће доставити писмену рекламацију Продавцу одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа, а наведена добра није дужан да прими.

Продавац је у обавези да изврши замену неисправних добара одмах по пријему рекламације ( како ученици не би остали без оброка), а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Понуђач је искључиво одговоран за квалитет и исправност испоручених добара.

 

 

 

     Д и р е к т о р,

                                                                                                          Тијана  Ђокић,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   О Б Р А С Ц И 

 У  

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образац 1

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку добара-храна за ученике-топли оброк за ученике у продуженом боравку ЈНМВ бр.01/2019.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (email):

 

 
Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

 

 

Адреса:

 
 

 

 

Матични број:

 
 

 

 

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕнабавка  добара – храна за ученике-топли оброк за ученике у продуженом боравку ЈНМВ бр. 01/2019,

 

 

 средња (просечна) цена цена без ПДВ-а

( бројчано и словима)

 

 

 

просечна- средња вредност ПДВ-а

( бројчано и словима)

 
 

Укупна средња цена са ПДВ-ом

( бројчано и словима)

 

 

 

Цена је исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,на месечном нивоу.

 

Рок важења понуде:_____________________дана од дана отварања понуде (ПОПУЊАВА  ПОНУЂАЧ  – не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде ).

 

 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема уредне фактуре у седишту наручиоца.

 

 

Место и датум                                                                      Понуђач

М.П.

_____________________________                          ________________________________

                                                                                     ( потпис и печат овлашћеног лица)

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1.

Р.

бр.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Оквирна количина

 

Јединич.

цена без ПДВ-а

 

 

Јединич. цена са ПДВ-ом

 

Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ-ом
1 пљескавица од јунећег меса (100 гр.-243 кал.);салата од свежег парадајза (100 гр.53 кал.);печени кромпир (200 гр. 179 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) 30        
2 пилећа прса на жару (100 гр.-170 кал.);пире кромпир (200 гр.179 кал.) салата од крставаца (100 гр-63 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) 30        
3 пасуљ са сланином (300 гр.-598 кал.);салата од свежег купуса (100 гр—63 кал.);хлеб (100.гр.235 кал.); 30        
4 ћуфта од риба (100 гр.-185 кал.);парадајз (100 гр.-104 кал.);кувана тестенина (150 гр.-180 кал.);салата од парадајза (100 гр.-53кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) 30        
5 мусака од кромипра (250 гр.-410 кал.);краставац салата (100 гр.-38 кал.);хлеб (100 гр.-235 кал.) 30        

 

УКУПНО:

 

А) УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:______________________________динара

 

Б) УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:______________________________динара

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колону 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колону 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
 • у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
 • на означеном месту испод табеле уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да су подаци  који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца понуде.

Ради се о просечним потребама Наручиоца.  Потребе наручиоца искључиво зависе од броја ученика који узимају топли оброк, те се могу  мењати сваког месеца у већој или мањој количини.

   

Понуђач

М.П.

                                                                                     ________________________________

                                                                                      ( потпис и печат овлашћеног лица )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образац 4

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за јавну набавку мале вредности добара-топли оброк за ученике у продуженом боравку Основне школе „Светозар Марковић“ у Врању, број 01/2019,број Партије_____ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

Место и датум                                                                        Понуђач

М.П.

_____________________________                          ________________________________

                                                                                     ( потпис и печат овлашћеног лица)

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

образац 5

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

 О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  ЧЛ. 75. ЗЈН

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара-топли оброк за ученике у продуженом боравку  Основне школе „Светозар Марковић“ у Врању, број 01/2019, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
 • Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
 • Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

( потпис и печат овлашћеног лица )

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда образац потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди.

 

Место:_____________                                              Учесник у заједничкој понуди:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

( потпис и печат овлашћеног лица )

 

 

 

образац 6

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  ЧЛ. 75. ЗЈН

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара-топли оброк за ученике у продуженом боравку Основне школе „Светозар Марковић“ у Врању, број 01/2019,испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
 • Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
 • Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

 

 

 

Место:_____________                                                                Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

VI МОДЕЛ УГОВОРА

 

            Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који понуђач МОРА потписати и оверити печатом на последњој страни и доставити уз понуду, с обзиром да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.

            Исти (модел уговора) служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора биће преузети из понуде изабраног понуђача.

 

УГОВОР

 

Закључен између:

 1. Основне школе „Светозар Марковић“ Врање, ул.Француска бб, коју заступа директор, Тијана Ђокић, ПИБ 100548681 ( у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

2.___________________________________________________, које заступа ___________ ____________________са  седиштем  у ____________________,  улица______________________, бр._________ПИБ_______________________.

(у даљем тексту Понуђач), с друге стране са

 

 

Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________________, поверио подизвођачу ____________________________________ПИБ ________________, матични број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Продавац као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

 

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава   Продавац)

_______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____,

 

_______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____, и

(у даљем тексту: Продавац),  које заступа овлашћени представник-директор фирме ___________________________ из____________________, ул. ________________ бр._____.  ___________________________.

 

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

1)Да је Купац на основу члана  39.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15),објавио позив за подношење понуда дана ___________.2019.године и исти доставио понуђачима који се баве овом врстом делатности а за набавку добара –топли оброк за ученике у продуженом боравку , редни број 01/2019, на основу Одлуке о покретању поступка број 646.од 09.09.2019.године за потребе Основне школе „Светозар Марковић“ у Врању.

2)Да је Понуђач за наведену набавку доставио понуду број _________од____.____.2019. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора.

3)Да понуда у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора.

4)Да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број ________________ од ____.____. 2019. године и понуде Продаваца број ___________ од ____.____.2019. године, изабрао Продаваца за набавку добара –  топли оброк за ученике у продуженом боравку.

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја и испорука хране за ученике-топлог обраока за ученике у продуженом боравку  за потребе ОШ „Светозар Марковић“ у Врању,  у свему  према понуди Понуђача број ___________ од ____.____.2019. године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део Уговора.

 

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће испоручивати добра по цени назначеној у понуди, са бројем гратиса назначеним у понуди.

 

Количина испоручених добара искључиво зависи од броја ученика који

узимају ужину те се може  мењати.

 

Цена добара који су предмет овог уговора, изражена је  у динарима, без пореза на додату вредност, са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови транспорта и слично) према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији.

До промене цене може доћи најраније по истеку 120 дана од дана закључења уговора, а у складу са месечним стопама раста потрошачких цена

( за месец по истеку рока од 120 дана од дана закључења уговора).

Промена уговорене цене извршиће се уколико дође до повећања потрошачких цена  за више од 5% према званично објављеном податку у односу на датум закључења уговора о јавној набавци односно од последње промене цена, према званично објављеном податку Републичког завода за статистику. Промена цене примењиваће се на уговорену цену из понуде и то само у висини промене индекса потрошачких цена.

Страна која тражи/захтева промену цене је у обавези да поднесе образложени писани захтев другој страни која је дужна да одговор на захтев за промену цена достави у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтева као и да поднесе релевантан доказ о промени цене.

Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се од дана давања писмене сагласности.

У случају измене Уговора Купац је дужан да донесе одлуку о измени и да исту објави на Порталу јавних набавки.

 

Члан 4.

Понуђач се обавезује да испоручене количине добара фактурише Наручиоцу у року од 15 (петнаест)  дана од дана испоруке.

Купац ће доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама, у року од 45 дана од датума пријема уредне фактуре, на текући рачун Понуђача који буде назначен на фактури.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице.

 

Члан 5.

Количину и динамику испоруке добара, која су предмет овог уговора, одређује Наручилац , на начин утврђен конкурсном документацијом.

Продавац се обавезује да испоруку добара  врши сваког радног дана по распореду утврђеним у конкурсној документацији.

.

   Члан 6.

Понуђач ће испоруку извршити према захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији.

Приликом испоруке добара Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама и ценама, а један примерак отпремнице ће задржати Понуђач.

Трошкови транспорта уговорених добара падају на терет Понуђач без обзира на наручену количину, коју Наручилац на значи приликом сваке наруџбине.

Трошкови евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет Наручиоца.

 

Члан 7.

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета прописаним Законом о безбедности хране и другим важећим подзаконским актима, као и у складу са важећим санитарно – хигијенским прописима.

Понуђач мора да има важећи уговор о сталном санитарно-хигијенском надзору закључен са надлежним Заводом (или Институтом).Анексом тог уговора,Понуђач мора да обухвати и Наручиоца,почев од дана закључења овог уговора,а ради сталног праћења исхране учеика у школи.

        

Члан 8.

Уколико се на испорученим добрима који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писмену рекламацију Понуђачу одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа, а наведена добра није дужан да прими.

Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара одмах по пријему рекламације (како ученици не би остали без ужине), а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Понуђач је искључиво одговоран за квалитет и исправност испоручених добара.

 

Члан  9.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан   10.

Овај уговор се закључује сагласношћу воља овлашћених лица обеју уговорних страна.

Члан   11.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести другу страну и поткрепи доказима разлоге за раскид (наведе у чему нису испуњене уговорне обавезе друге уговорне стране).

Уговор престаје да важи истеком 30 дана од дана пријема писменог обавештења, за које време је Понуђач дужан да настави са испоруком добара Наручиоцу.

 

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову област.

 

Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а ако то није могуће, спорове ће решавати надлежни суд у Врању.

 

Члан 14.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна.

 

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на одређено време до краја другог полугодишта, у складу са Правилником о  школском календару за основне школе за школску 2019/2020.годину.

Испорука добара врши се у складу са захтевима у конкурсној документацији и Правилником о  школском календару за основне школе за школску 2019/2020.годину.

 

Члан 16.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

 

               За ПРОДАВЦА                                                            За КУПЦА  

                                          

М.П. _______________________                                  М.П. ____________________  

 

 

 

 

                                                                                      

ПОДИЗВОЂАЧ                                            УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

______________________________                     _______________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)                       (потпис и печат овлашћеног лица)

 

 

О Ш„СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ

В Р А Њ Е

Дел.бр. 648

Датум  09.09.2019.г.

 

                                  

Позив за подношење понуде

Назив, и адреса наручиоца:

ОШ „Светозар  Марковић “, ул.Француска бб,  17500 Врање;

eмаил: osmarkovic@yahoo.com

Врста поступка: јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке мале вредности бр.01/2019:

ДОБРА-топли оброк за ученике у продуженом боравку Основне школе „Светозар  Марковић“ Врање за школску 2019/2020.годину.

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ове конкурсне документације.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012.14/2015,68/2015),конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуде се подносе на адресу: ОШ „Светозар Марковић“ ул. Француска бб., 17500 Врање.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2019“, с позивом на број јавне набавке: 01/2019 (не отварати пре рока).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца:Основна школа„Светозар Марковић“,ул.Француска бб, Врање. Рок  за подношење односно достављање понуда истиче 10-ог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, у 13 часова, без обзира на начин подношења понуде (поштом или лично).

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству.Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, у целини и запечаћене.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана за подношење понуда у 13,30 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“, улица Француска бб, Врање.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у овом јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок  за доношење одлуке о додели уговора  не може бити дужи од 10 дана од дана  јавног отварања понуде .

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.Закона о јавним набавкама.

               

 

                                                                                        ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

                                                                                          Директор  школе

                                                                                      Тијана Ђокић, бр.тел.017/411 -623

Змајеви у школском дворишту

По наставном плану и програму математике у 6 разреду, једна од наставних јединица је ДЕЛТОИД. Најбољи модел делтоида је популарни дечји ,,змаj“.Најбољи начин да се науче својства и научи конструкција ове геометријске фигуре је био да свако направи свог змаја.

То су урадили ученици оделења 6-1,6-2 ,6-3 и 6-4 у сарадњи са наставницом математике Трајковић Домником.Ученици су заједно са својом наставницом,пустали своје змајеве на школском игралишту.Била је лепо видети   озарена лица ученика који су пустали своје змајеве да полете.Ево како је то изгледало.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Такмичење из ТИО

Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања одржаће се 11.03.2017. године.

Материјале са претходних такмичења можете да погледате на следећем линку.

http://natalijadikovic.weebly.com/105810721082108410801095107711141077.html

Исражимо,повежимо и научимо!

Ученици 6/2 су имали час на коме су истраживали ,повезивали научено на претходним часовима и усвајали ново градиво.Тема часа је била :,,Правоугаоник -елементи и својства“.Осумњичени је био правоугаоник,а ученици су исраживали и утрврђивали у каквој родбинској вези су правоугаоник и паралелограм.Час је био динамичан,сви ученици су били активно укључени у самом истраживању и сви су одлично усвојили ново градиво.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Новогодишњи маскенбал

Ова галерија садржи 5 фотографијa.

  Ученици  костимирани у кловнове, спајдермене, ватрогасце, докторе, војнике, лептире, уметнике и разне јунаке цртаних филмова играли су уз дечје песмице у холу школе. 12. 2016. године у Основној школи „Светозар Марковић“ одржан је маскенбал за ученике од првог до осмог разреда. Маскенбал је почео тачно у подне, а наши ђаци су већ били спремни, … Наставите са читањем

Партиципација ученика

У оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“ ученици   6/2 и  6/4 одељења  припремили  су час ,,Подударност троуглова-трећи и четврти став о подударности троуглова“  користећи интерактивну таблу на којој су представили дивне презентације и упознали своје другаре са трећим и четвртим ставом о подударности троуглова.Било је дивно погледати ове презентације и њихов труд и ентузијазам да њихови другари усвоје ново градиво.Ово ће постати пракса за будуће часове.

Радови ученика:

Ивонa

Катаринa

Марија и Андрea

Марија ,Сандра и Јована

Мариja

Вукашин

dsc_0027

 

dsc_0028

 

dsc_0026