Јавне набавке

 

ОШ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, ул.Француска бб.

Дел.бр. 981.  од  28.10.2016.г.

 

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/ 2012,14/2015 и 68/2015),и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 971. од 25.10.2016. године, ОШ “Светозар Марковић“ Врање, упућује:

 

                                          Позив за подношење понуде

 

Назив наручиоца: ОШ“Светозар  Марковић“ Врање

Адреса наручиоца:17500 Врање

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

Врста наручиоца:установа

За добра: Услуга извођења екскурзије

Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – Услуге организације путовања

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа  понуђена  цена.

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ове конкурсне документације.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Рок  важења  понуде  је  минимум  6 месеци  од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 10 дана од  дана објављивања  позива на Порталу јавних набавки, односно до 8.11.2016. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења на адресу:

ОШ „Светозар Марковић“

Ул. француска бб.

17500 Врање

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/2016 организовања  екскурзије  и наставе у  природи, по партијама ____ – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца: Основна школа „Светозар  Марковић“, ул.Француска бб, Врање. Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, у целини и запечаћене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 8.11.2016. године у 12,00 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“, ул.Француска бб, Врање , уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе  пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109. став 1.Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТДејан  Николић, тел: 017/404-220, 421-974

 

 

 

Директор  школе

Тијана  Ђокић

 

Позив за подношење понуде

 

 

Назив наручиоца: ОШ“Светозар  Марковић“

Адреса наручиоца:17500 Врање,ул. Француска бб.

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

Врста наручиоца:установа

Предмет  јавне  набавке: Набавка  канцеларијског материјала.

Критеријум  за доделу уговора:  најнижа цена.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, на обрасцу који је приложен уз овај Позив.

Понуђач може да достави своју понуду најкасније у року од 8 дана од дана пријема  позива, односно од дана објављивања позива на интернет страници школе.Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу наручиоца:

ОШ „Светозар Марковић“

ул. Француска бб.17500 Врање

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Отварање понуда ће се обавити наредног дана по истеку рока за достављање понуда, а доношење одлуке у року од 3 дана након отварања понуда.

 

 

У  Врању,                                                                                                                      Директор  школе

________________________

Тијана  Ђокић

 

 

 

Понуда канцеларијског материјала

 

 

 

 

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
1. Хамер бели 70*100 Ком
2. Хамер у боји 70*100 Ком
3. Папир за копирање А4 1/500 80г Рис
4. Регистратор А4 -шири Ком
5. Картонске фасцикле А4 Ком
6. Фасцикла са механизмом Ком
7. Провидна фолија 40микрона Ком
8. ПВЦ фолија 80 микрона Ком
9. Налог за уплату обр.1 Ком
10. Налог за исплату обр.2 Ком
11. Налог за пренос обр.3 Ком
12. Коверта велика 1000АД Ком
13. Коверта плава Б6 Ком
14. Коверта розе Б5 Ком
15. Признаница А6 Ком
16. Термо фолије Ком
17. Образац М Ком
18. Скраћени деловодник Ком
19. Налог благајне да наплати Ком
20. Налог благајне да исплати Ком
21. Папир у боји 1/500 Рис
22. Свеска А4 ТП Ком
23. Свеска А5 ТП Ком
24. Преводница (I разред) Ком
25. Преводница (II,III,IV разред) Ком
26. Преводница (други циклус) Ком
27. Коректор бочице Ком
28. Мастило за печате Ком
29. Јастуче за печате Ком
30. Спајалице 25мм 1/100 Ком
31. Муниција за хефталицу 24/6 Ком
32. Требовање Ком
33. Налог за књижење Ком
34. Хемијска оловка Ком
35. Графитна оловка Ком
36. Маркер перманент Ком
37. Маркер сигнир Ком
38. Лепак за папир Ком
39. Охо лепак 20г Ком
40. Супер лепак Ком
41. Маказе за папир 16цм Ком
42. Лепљива трака 10*33 Ком
43. Налог за службено путовање (лист) Ком
44. Хефталица 24/6 30л. Ком
45. Фолија    L Ком
46. Фолија   U Ком
47. Притискачи 1/100 Ком
48. Шпенадле Ком
49. Факс ролна 30м Ком
50. Картице ФК Ком
51. Картице РК Ком
52. Тонер за фотокопир апарат Ком
53. Тонер за штампач Ком
54. Батерија 1,5  V – мање Ком
55. Батерије 1,5  V – веће Ком
56. Тонер за HP 1102 Ком
57. Тонер за HP 1102-компатибилни Ком
58. Тонер за HP 1018 Ком
59. Тонер за HP 1018-компатибилни Ком
60. Тонер за HP 1000 Ком
61. Тонер за HP 1000-компатибилни Ком
62. Тонер за Samsung ML 2010PR Ком
63. Тонер за Samsung ML 2010PR-компати Ком
64. Тонер за Canon 6317 – компатибилни Ком
65. Тонер за SHARP 5618 Ком
66. Дигитрон мањи Ком
67. Дигитрон већи 9 цифре Ком
68. Дигитрон већи 12 цифре Ком

 

 

 

Назив фирме: __________________________________________

 

Место и улица: ________________________________________

 

Контак телефон: ____________________________

 

 

 

 

 

М. П                                        Потпис

 

_______________