Понуде

Позив за подношење понуде

 

 

Назив наручиоца: ОШ“Светозар  Марковић“

Адреса наручиоца:17500 Врање,ул. Француска бб.

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

Врста наручиоца:установа

Предмет  јавне  набавке: Подополагачки  радови .

Критеријум  за доделу уговора:  најнижа укупна цена.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, на обрасцу са спецификацијом који је приложен уз овај позив.

Понуда треба да садржи податке о понуђачу. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуђена цена треба да важи до краја извршења уговора и неможе се мењати.

Радове мора да изведе стручно лице – мајстор са одговарајућом лиценцом за обављање те врсте послова, коју понуђач мора уз своју понуду и да достави.

Понуђач може да достави своју понуду најкасније у року од 8 дана од дана пријема  позива, односно од дана објављивања позива на интернет страници школе. Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу наручиоца:

 

ОШ „Светозар Марковић“

ул. Француска бб., 17500 Врање

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Отварање понуда ће се обавити наредног дана по истеку рока за достављање понуда, а доношење одлуке у року од 3 дана након отварања понуда.

 

 

У  Врању,                                                                                         Директор  школе

________________________

Тијана  Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ    ПОНУДЕ

 

 

1.ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ :

 

Назив  и  адреса  понуђача:

 

____________________________________________________________________________________

 

Одговорно  лице  ________________________________________

 

Телефон,  факс,  _________________________________________

 

е –mail  ________________________________________________

 

ПИБ ___________________________________________________

 

Број текућег  рачуна:_____________________________________

 

Лице за  контакт: _________________________________________

 

 

  1. ПОНУДА :

 

а)  Понуда  се  односи  на (целокупну  или  на део набавке) : _________________________________.

 

б)  Понуду  дајем  (самостално или  заједнички): ____________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________.

 

  1. СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

 

Бр.

 

Назив  и  врста радова

 

Јединица  мере Количина Јединична  цена Износ (дин)
1. Набавка,  транспорт и  уградња  олма  масе ,  подолив  за  изравнање  пода.

 

 

m2

 

150

2. Набавка, транспорт и  уградња  винфлекс  пода  на  лепак.  Претходно  припремање  пода.

 

 

m2

 

150

3. Варење  винфлекс  пода  на  саставима  пвц електродама. m 100
 

Укупно :

 

 

 

Врање,  _________________ 2016.                                                               ПОНУЂАЧ

____________________________