Понуде за екскурзију за 2019/2020

 


 

 
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

Дел.бр.734. од  26.09.2019.г.

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА

за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4.разреда

у шк. 2019./2020.г.

 

 

 

 

 

ЈНМВ  бр.3 /2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)-у даљем тексту: Закон, и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“,бр.29/2013 и 104/2013), Одлуке опокретању поступка јавне набавке број:694.од16.09.2019.године, припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Упоступкуза ЈНМВнабавкууслуга,број3/2019,партије бр. од 1 до12.-Услуге извођења екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4.разредау шк. 2019/2020.г.

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈНАБАВЦИ
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА ИОПИСУСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОКИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

 

 

IV

УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКОСЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ

ПОНУДУ

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
VII МОДЕЛ  УГОВОРА
VIII ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕЦЕНЕСАУПУТСТВОМКАКО

ДА СЕ ПОПУНИ

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ОПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ2. ЗАКОНА

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАО ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IОПШТИПОДАЦИО ЈАВНОЈНАБАВЦИ

 

 

 1. Подацио наручиоцу

Наручилац: Основна школа “Светозар Марковић“ Врање

Адреса:Француска бб.

ПИБ:100548681

Матичниброј: 07330162

Интернетстраницанаручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности,у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет ЈНМВ број3/19 су услуге – извођења екскурзије.

 

 1. Циљ поступка

Поступакјавне набавкесе спроводиради закључењауговора о јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводисе електронскалицитација.

 

 1. 7. Контаклицеислужба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Року којем ће наручилац донетиодлукуо закључењу уговора

Одлукуозакључењу уговора,наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварањапонуда.

 

II ПОДАЦИО ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предметјавненабавке

Описпредметанабавке: Предмет ЈНМВброј3/19, je услуга извођења екскурзије. Назив иознакаизопштегречниканабавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавненабавкејеобликован попартијама.

 

Партија број 1: Једнодневна  екскрузија за ученике првогразреда,

Партија број 2:  Једнодневна  екскрузија за ученике другог  разреда,

Партија број 3:  Једнодневна  екскрузија за ученике  трећег  разреда,

Партија број 4:  Једнодневна  екскрузија за ученике четвртог разреда,

Партија број 5:  Дводневна  екскрузија за ученике  петог  разреда,

Партија број 6:  Дводневна  екскрузија за ученике  шестог  разреда,

Партија број 7:  Дводневна  екскрузија за ученике  седмог  разреда,

Партија број 8:  Тродневна  екскрузија за ученике  осмог  разреда,

Партија број 9:  Настава у природи  за ученике првог  разреда.

Партија број 10:  Настава у природи  за ученике другог  разреда.

Партија број 11:  Настава у природи  за ученике трећег разреда.

Партија број 12:  Настава у природи  за ученике четвртог разреда.

 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа. Циљ екскурзије је усаглашен са одредбама Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ бр. 30/2019).

 

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

Остварује се на основу наставног плана и програма образовно – васпитног рада и школског програма.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су директор школе, стручни вођа путовања, наставник разредне наставе, односно други наставник кога одреди директор школе и који је добио сагласност стручног већа за разредну наставу.

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор школе и који је добио сагласност одељењског већа.

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

Настава у природи се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, односно другог законског заступника по правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.

Екскурзија се oрганизује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзије.

Изузетно, настава у природи односно екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.

Извођење наставе у природи, осноно екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу истовремено. Ако нису испуњени наведени услови настава у природи, односно екскурзија се не организује односно не изводи, о чему одлуку доноси директор школе.

 

Коначан број ученика биће одређен  најкасније пет дана пре планираног датума поласка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИНСПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ИОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОКИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛИЧНО

 

 1. ЕКСКУРЗИЈЕ

 

Партија број 1:Једнодневна  екскрузија за ученике првог  разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рокизвршењауслугаиописуслуга – Програм екскурзије

Једнодневна  екскрузија за ученике првог  разреда,

 

 • Релација: Врање –Ниш – Нишка   бања –Врање

 

Планирани број ученика:око 60ученика  у _4_ одељења.( не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:1 дан.

Време извођења  екскурзије:крај маја–почетак  јуна2020. године.

Гратис:4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и 1 застручног вођу пута.

Плаћање:у  више  месечних рата (најмање 7 рата).

Садржај:

 • Обилазак знаменистости и  наведених локација. Прва пауза у Предајану, остале паузе по договору. Успутне посете Чегру, Коњичком клубу. Организовани  ручак у Нишкој бањи (мала пљескавица, помфрит, салата,палачинка и сок).

 

Цена аранжмана  треба  да укључи:

 

 • Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Организовани ручак. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

______________________________________________________________________________________

 

Партија број 2:  Једнодневна  екскрузија за ученике другог разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Једнодневна  екскрузија за ученике другог  разреда,

 

 • РелацијаВрање –Ниш – Нишка бања –Врање

Планирани број ученика: око _ 60_ ученика у 4 одељења.(не рачунајући гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Време извођења  екскурзије:  крај маја–почетак  јуна2020. године.

Гратис:4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и 1 застручног вођу пута.

Плаћање:  у  више месечних рата.(најмање 7 рата).

 

Садржај:

 

 • Обилазак знаменистости и  наведених локација,са успутним паузама по договору.Успутне посете  Чегру, Коњичком  клубу.

 

Цена аранжмана треба  да укључи:

 

 • Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Партија број 3:  Једнодневна  екскрузија заученике трећег разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Једнодневна  екскрузија за ученике  трећег   разреда,

 

 • Релација:Врање –Ђавоља варош-Пролом бања-Врање. ( У повратку посета археолошком налазишту Јустинијана прима)

 

Планирани број ученика: око_60_ ученика у 5 одељења. (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Време извођења  екскурзије: мај- јун  2020. године.

Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), и 1 застручног вођу пута.

Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата)

Садржај:

 • Обилазак знаменитости  и  наведених  локација,са успутним паузама по  договору.

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

 • Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

 

_______________________________________________________________________________

 

Партија  број 4:  Једнодневна екскрузија за ученике четвртог  разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Једнодневна  екскрузија за  ученике  четвртог  разреда,

 

 • Релација:Врање Соко бања (излет на планини Озрен)–Врање.

 

Планирани број ученика: око _65_ученика у 4 одељења. (не рачунајући гратисе).

Носиоци  предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Време извођења екскурзије: прва половина маја 2020. године.

Гратис: 4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и 1 застручног вођу пута.

Плаћање:  у  више  месечних рата.(најмање 7 рата)

Садржај:

 • Обилазак знаменитости и наведених локација, са успутним паузама по договору.

 

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

 • Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

______________________________________________________________________________________

 

Партија број 5:  Дводневна екскрузија за ученике петог разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Дводневна  екскрузија за  ученике  петог  разреда,

 

Релација:

 1. дан – Врање-Ресавска пећина-Крушевац-Краљево – Крагујевац (смештај у хотелу „Крагујевац“, ноћење, вечера и доручак).
 2. дан – Крагујевац -Горњи Милановац-Топола – Опленац-Врњачка Бања ( издвојени ручак) -Врање.

Планирани број ученика:  око _60_ученика у 4 одељења. (не рачунајући  гратисе).

Носиоци  предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:2 дана.

Време извођења  екскурзије: мај 2020. године.

Лекар  пратиоц кога ангажује тур.агенција,

Гратис: 4 за наставнике,4  за ученике 1 за лекара пратиоцаи 1 застручног вођу пута.

Плаћање:  у  више  месечних рата.(најмање 7 рата)

Садржај:

 • Обилазак спомен парка Шумарице и музеја Револуције. У Горњем Милановцу и Тополи, посета маузолеју краљевске династије Карађорђевић. У Врњачкој бањи организовани ручак.Посета Ресавској пећини и водопада Рипаљка.Обилазак знаменитости и наведених локација, уз успутне паузе по договору.

 

Цена аранжмана треба  да  укључи:

 

 • Услуге хотела према  програму. Издвојени ручак.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

_________________________________________________________________________________

 

Партија број 6: Дводневна екскрузија за ученике шестог разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Дводневна  екскрузија за  ученике  шестог  разреда,

Релација:

 1. Дан: Врање – Зајечар, Неготин– Кладово– Доњи Милановац.

Полазак  из  Врања у 06.00испред  школе. Паузе  за  одмор  по договору. Долазак  у  Зајечар.  Обилазак  локалитета  Ромулијана. Наставак  пута.  Долазак  у  Неготин. Обилазак музеја  Крајна,  Хајдук  Вељковог  споменика и  родне  куће  Стевана  Мокрањца. Долазак  у  Кладово.  Обилазак  хе. Ђердап 1. Наставак  пута  Долазак у  Доњи  Милановац.  Смештај  у  хотел. Вечера. Дискотека .  Ноћење

 

2.Дан: Доњи Милановац – Сребрно језеро –Врање

 

Доручак. Полазак за Врање са  успутним  обиласком  археолошког  налазишта  „Лепенски  вир“ Сребрног  језера и  „Виминацијума“.  Долазак  у Пожаревац. Слободно време.  Долазак  у  Марковац.  Ручак.  Наставак  пута. Долазак  у Раваницу, обилазак манастира. Наставак  пута  са  паузама  за  одмор  по  договору. Долазак у Врање до 22 часа.

 

Планирани број ученика: око 60  ученика  у 4 одељења. (не рачунајући гратисе).

Носиоци  предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана.

Време извођења  екскурзије: крај маја- почетак јуна 2020.

Лекар  пратиоц кога ангажује тур.агенција,

Гратис: 4 за наставнике,за ученике  1 гратис на 10  плативих ученика,1 застручног вођу пута.

Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата).

 

Садржај:

 • Обилазак знаменитости  и  наведених  локација, са успутним паузама по договору.

 

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

 • Услуге хотела према  програму. Издвојени ручак.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

_______________________________________________________________________________

 

Партија број  7:  Дводневна екскрузија за ученике седмог разреда,

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије:

Дводневна  екскрузија за  ученике  седмог  разреда,

 

Релација:

1.дан.ВРАЊЕ – КРУШЕВАЦ – ВРЊАЧКА БАЊА – ЖИЧА –  ПОЖЕГА      

Полазак испред школе.Успутне паузе по договору.Долазак у Крушевац око 10.00 .Обилазак цркве Лазарице и споменика Косовским јунацима.Долазак у Врњачку

Бању.Дужа пауза.Наставак пута.Долазак у Жичу.Обилазак манастира.Долазак у Горњи

Милановац.Панорамско разгледање града.Долазак у Пожегу у вечерњим сатима.Смештај у хотел. Вечера.Дискотека.Ноћење.

 

2.дан  ПОЖЕГА –  МОКРА ГОРА – ЗЛАТИБОР – ПОЖЕГА – ВРАЊЕ

Доручак.Панорамски разглед Ужица.Долазак у Мокру Гору.Вожња шарганском осмицом. Обилазак „Дрвенграда“ на Мећавнику.Долазак на Златибор.Слободно време за индивидуалне активности.Долазак у Гостиље.Обилазак водопада.Полазак за Врњачку бању.Обилазак подпећке пећине.Долазак у Врњачку бању.Ручак.Слободно време.Полазак за Врање. Паузе за одмор по договору.Долазак у Врање до 22.00 часа.

 

Планирани број ученика:  око _55_ ученика у 3одељења.(не рачунајући  гратисе).

Носиоци  предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:2 дана.

Време извођења  екскурзије: мај 2020. године.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

Гратис: 3 за наставнике,за ученике  1 гратис на 10 плативихученика.,и 1 застручног вођу пута,

Плаћање:  у  више  месечних  рата (најмање 7 рата),

Садржај:

 • Обилазак знаменитости  и  наведених  локација,са успутним паузама по договору.

 

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

 • Услуге хотела према  програму. Издвојени ручак.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

________________________________________________________________________________

 

Партија  број  8:  Тродневна  екскрузија  за  ученике осмог  разреда.

 

 1. Врстауслуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаи описуслуга – Програм екскурзије

 

 • троодневна екскурзија ученика осмог разреда.

РЕЛАЦИЈА:

1.дан – Врање- Љубостиња(посета манастиру) – Кадињача– Перућац – Кремна Тара-( ноћење, вечера ,доручак)

2.дан . Тара- Вишеград- (Каменград ,мост)- Зворник (тврђава Ђурђев град) – издвојени  ручак,  – Бјељина (  етно  село Станишић,  манастир Св.Василија Острошког)-  Бања Дворови (  ноћење,вечера , доручак).

3.дан . Бања  Дворови – Лозница – манастир Троноша- Тршић ( кућа  Вука  Караџића)  издвојени  ручак –Бранковина  (  гроб  Десанке  Максимовић)- Ваљево – Врање.

 

Планирани број ученика:  око  _70_  ученика  у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

 • Трајање: 3 дана.
 • Гратис: 4 за наставнике и за ученике 1 гратис на 10 плативих ученика, и 1 застручног вођу пута.
 • Време извођења екскурзије крај октобра 2019. године.
 • Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата),

 

Садржај:

 • Обилазак  знаменитости  и  наведених  локација,са успутним паузама по договору

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

Услуге  хотела према  програму. Издвојене  ручкове. Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији према програму са укљученим путаринама и паркинзима, обиласке по програму, лиценцираног туристичког водича током путовања, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, организационе и друге трошкове.

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВА  У  ПРИРОДИ

_______________________________________________________________________________

 

Партија број 9:  Настава у природи за ученике од 1. разреда.

Врстауслуга:Услуге извођења екскурзије- наставе у  природи.

Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаиописуслуга

Одредиште:

Врњачка бања – са смештајем у хотелу „Бреза“, седам дана на бази шест пунихпансиона).

Планирани број ученика:  око _55_ ученика из 1. разреда (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

 • Трајање: 7 дана.
 • Гратис: 4 за наставнике и за ученике 1 гратис на 10 плативих ученика, и 1 застручног вођу пута.
 • Време извођења: мај 2020. године.
 • Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата),

Услуге смештаја:

 • Шест ноћења и шест  пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном  прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Собе са ТВ-ом и доступним интернетом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

Смештај у наведеном  хотелу са траженим услугама.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији до  одредишта и назад , са укљученим путаринама и паркинзима, лекара  пратиоца,  улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника,  и све организационе и друге трошкове.

__________________________________________________________________________________

Партија број 10:  Настава у природи за ученике 2. разреда.

Врстауслуга:Услуге извођења екскурзије- наставе у  природи.

Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаиописуслуга

 • Одредиште:

Златибор са смештајем у хотелу „Зеленкада“- (седам дана на бази шест пунихпансиона).

 

Планирани број ученика:око _60_ ученика из 2. разреда (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

 • Трајање: 7 дана.
 • Гратис: 4 за наставнике и за ученике 1 гратис на 10 плативих ученика, и 1 застручног вођу пута.
 • Време извођења: октобар 2019. године.
 • Плаћање: у више месечних рата. (најмање 7 рата),

Услуге смештаја:

 • Шест ноћења и шест пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном  прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Собе са ТВ-ом и доступним интернетом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

Смештај у наведеном  хотелу са траженим услугама.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији до  одредишта и назад , са укљученим путаринама и паркинзима, лекара  пратиоца, улазнице према програму (ако су негде потребне), гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнада за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, и све организационе и друге трошкове.

______________________________________________________________________________

 

Партија број 11:  Настава у природи за ученике 3. разреда.

Врстауслуга:Услуге извођења екскурзије- наставе у  природи.

Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаиописуслуга

 • Одредиште:

Златибор са смештајем у хотелу „Зеленкада“- (седам дана на бази шест пунихпансиона).

 

Планирани број ученика:око _70_ ученика из 3. разреда (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

 • Трајање: 7 дана.
 • Гратис: 5 за наставнике и за ученике 1 гратис на 10 плативих ученика, и 1 застручног вођу пута.
 • Време извођења: октобар 2019. године.
 • Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата),

 

Услуге смештаја:

 • Шест ноћења и шест пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном  прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Собе са ТВ-ом и доступним интернетом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Цена аранжманатреба  да  укључи:

 

Смештај у наведеном  хотелу са траженим услугама.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији до одредишта и назад , са укљученим путаринама и паркинзима, лекара пратиоца, улазнице према програму (ако су негде потребне),гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнаду за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, и све организационе и друге трошкове.

________________________________________________________________________________

 

Партија број 12:  Настава у природи за ученике 4. разреда.

Врстауслуга:Услуге извођења екскурзије- наставе у  природи.

Техничкекарактеристике, квалитет, количина, место, рок извршењауслугаиописуслуга

 • Одредиште:

Златибор са смештајем у хотелу „Зеленкада“- (седам дана на бази шест пунихпансиона).

 

Планирани број ученика:око _60_ ученика из 4. разреда (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Лекар  пратиоц  кога ангажује тур.агенција,

 • Трајање: 7 дана.
 • Гратис: 4 за наставнике и за ученике 1 гратис на 10 плативих ученика, и 1 застручног вођу пута.
 • Време извођења: октобар 2019. године.
 • Плаћање: у више месечних рата.(најмање 7 рата),

 

Услуге смештаја:

 • Шест ноћења и шест пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном  прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Собе са ТВ-ом и доступним инетнетом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

 

Цена аранжмана треба  да  укључи:

 

Смештај у наведеном  хотелу са траженим услугама.  Превоз високоподним аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима, видео/двд опрема) на наведеној релацији до одредишта и назад , са укљученим путаринама и паркинзима, лекара пратиоца, улазнице према програму (ако су негде потребне),гратиси за наставнике и ученике, гратис за вођу пута. Накнаду за бригу о деци за наставнике у износу од 500,00 динара бруто по плативом детету (за децу из свог одељења), осигурање свих путника, и све организационе и друге трошкове.

______________________________________________________________________________

Напомена  : Важи за све  партије.

 

Са представницима изабране туристичке агенције,у просторијама школе ће се периодично обављати договори у вези са извођењем екскурзија односно наставе у природи. (Први пут одмах након избора агенције,а касније 10 дана пре извођења и на крају 2 дана пре извођења.)

У складу са одредбама Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и  екскурзије у основној школи,наручилац задржава право да екскурзију или наставу у природи не изведе, уколико за њено извођење не буде било потребног броја ученика који је прописан овимПравилником.

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛАНА75. И 76. ЗАКОНАИУПУТСТВОКАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТТИХ УСЛОВА

 

 

1.1.  ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезнеусловезаучешћеупоступкујавненабавкедефинисанечланом75. Закона, ито:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона);Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма,на основу члана 51.Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр.36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време  подношења доказа(члан 75. став 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ  УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

Технички  капацитет:

1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе до 10 година старости(клима,тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи. Понуђач се у погледу аутобуса мора придржавати важећих законских прописа који се тичу безбедности саобраћаја и обављања организованог превоза деце.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини, уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњиса власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе важећи  доказ о техничкој исправности.
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

Кадровски  капацитет:

1) Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

2) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

Пословни  капацитет:

1)Да у моменту подношења понуде има  искуство у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, излети ) основним и средњим школама– референце,односно да  је у предходне три  школске  године имао:

– минимум 10  једнодневних  излета у Србији  за децу предшколског  узраста или ученике основне одн. средње школе,(за партије 1-4 )

– минимум  10  вишедневних  екскурзија  у Србији за ученике основне и средње школе, (за партије 5-8)

– минимум 10  настава  у природи  у Србији  за  ученике  основношколског  узраста.( за партије 9-12)

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.XIII – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама за протекле три школске године,оверених од стране наручиоца (основне и средње школе) са датумима.

2) Да у моменту подношења понуде има резервацијусмештаја(за вишедневне  екскурзије и наставу у природи), доказ:потврда о резервацији тј.предрезервацији.

Финансијски   капацитет:

1) Да у последњих 12 месеци, није био у блокади  дуже од 3 дана узастопно.
ДОКАЗ: Потврда о броју  дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна  наплата,  одељење за  пријем,  контролу  и  унос  основа  и  налога –Крагујевац, или у  понуди  навести  интернет  адреса на којој се могу добити  валидни  подаци.
   
 
           
 
 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Условизчлана75.став1тачка5)Закона–Доказ:Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр.36/2009), или потврду исте Агенције  да  је та  лиценца  још увек важећа  или адекватан документ предвиђен прописимадржавеукојојстранипонуђачимаседиште,акојипонуђачдоставља  увиду оверенекопије, илиинтернетстраницунакојојсутражени подацијавно доступни.
 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

3.Заједничка  понуда  и   понуда  са  подизвођачем______________________________

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача

достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.

Што се тиче услова из члана 75. став 1. тач. 5). ЗЈН, понуђач је дужан да за подизвођача

достави доказ само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има дужан је да за подизвођача достави доказе да испуњава додатне услове одређене конкурсном документацијом, који су битни само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

            Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2)и 4) ЗЈН. Услов из члана 75. став 1. тач. 5). Закона, дужан је да испуни понуђач изгрупе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове сваки члан из групе понуђача испуњава самостално.

 

 

 1. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија (осим средстава финансијског обезбеђења, која се достављају искључиво у оригиналу), а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Довољно је само да у понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача или да достави решење о регистрацији у Регистар понуђача.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подацио језикуна којем понуда мора дабуде састављена

Понуђачподносипонудунасрпскомјезику.Свиобрасци,изјавеидокументикојиседостављајуузпонудуморајубитинасрпскомјезику.

 1. Начинна којипонуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену наначин да се приликом отварања понуда мож еса сигурношћу утврдити дасе први пут отвара.

Наполеђини коверте или накутији навести називиадресупонуђача.

Услучају дапонуду подносигрупапонуђача,наковерти/кутијијепотребноназначити да серадио групи понуђачаи навести називе иадресусвихучесникаузаједничкојпонуди.

 

НАПОМЕНА : Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба бити назначено о којој се партији  ради.  

 

Понудудоставитинаадресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.  Са назнаком „ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ број3/2019, – Услуге извођења екскурзије  за ученике од 1. до8. разреда и наставе у природи од 1. до 4.разреда у шк. 2019/2020.г.,  за  партију ______ . (навести коју)

(НЕ ОТВАРАТИ  ПРЕ РОКА).“

 

Понудасесматраблаговременомуколикојепримљенаодстраненаручиоцанајкасније

07.10.2019.године, до 14:00 часова.Наручилац ће, по пријему  одређене понуде,на коверти, односно кутијиу  којојсе понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследуприспећа. Уколико јепонуда достављенанепосреднонаручилацћепонуђачу предатипотврдупријемапонуде.У  потврдио  пријемунаручилацћенавестидатумисат пријемапонуде.

Понуда коју наручилацнијепримио у року одређеном заподношење понуда,односно којајепримљенапоистеку данаисатадокојегсемогу понудеподносити,сматраћесе неблаговременом. Наручилацће,након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је дасва документа, достављена уз понуду буду повезана и запечаћена,такода сенемогунакнадноубацивати,одстрањиватиилизамењивати појединачнилистови,односно прилози, а дасевидно неоштетелистови илипечат.

Јавно отварањепонудаодржаћесе07.10.2019.године, у 14:00часова,ураднимпросторијама Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварањепонуда јејавно иможеприсуствоватисвако заинтересовано лице.

Упоступку отварањапонудамогу активноучествоватисамоовлашћенипредставници понуђача.

Пре почетка поступка јавноготварања понуда, представниципонуђача, којиће присуствоватипоступку отварањапонуда,дужнису данаручиоцупредајуоверено овлашћење,наосновукојегћедоказатиовлашћењезаучешћеупоступкујавноготварањапонуда.

 

2.1.Понудаморада садржи:

 

Образац понуде, попуњен, потписани печатом оверен(образацVIуконкурснојдокументацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОКИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛИЧНО.- ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказеоиспуњености услова из члана75.и76.Закона,наведенеуУпутствукакосе доказујеиспуњеностуслова (део подIVуконкурсној документацији);

Споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршење јавненабавке –уколико понудуподносигрупапонуђача;

Моделуговора -Понуђачћемоделуговора попунитиу складу сапонудом,потписатии печатом оверитичимепотврђује дајесагласанса предлогом модела уговора (образацVIIу конкурсној документацији);

Образацструктурецене,саупутствомкакодасепопуни,попуњен,потписанипечатом оверен(образацVIIIуконкурсној документацији).

Образац  изјавео  независној  понудикојиморабитипотписаниоверенпечатом, дате подматерјалномикривичномодговорношћу(образацXуконкурсној документацији);

Образацизјавеускладусачланом75.став2.Законаојавнимнабавкамакоји морабити потписаниоверенпечатом,датепод матерјалном и кривичном  одговорношћу(образац XIуконкурсној документацији);

Образацизјавеосредствуфинансијскогобезбеђењапопуњен,потписанипечатомоверен (образацXIIуконкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен,потписанипечатомоверен (образацXIIIуконкурсној документацији).

Уколикојепонуђачприликом припремања понудеимаотрошковедоставићеиОбразац трошковаприпремепонуде,потписанипечатомоверен(образацIXу конкурсној документацији)-нијеобавезандео КД.

Обрасцедатеуконкурснојдокументацији,односноподаткекојиморају битињихов саставни део,  понуђачи попуњавајучитко, а овлашћено  лицепонуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколикопонуђачиподносезаједничку понуду,групапонуђачаможедасеопределида обрасцедатеуконкурснојдокументацијипотписују ипечатомоверавајусвипонуђачииз групе понуђача илигрупа понуђачаможеда одредиједног понуђача изгрупе којиће попуњавати,потписиватиипечатомовераватиобрасцедатеуконкурснојдокументацији–не односисенаобрасце којиподразумевајудавањеизјаваподматеријалномикривичном одговорношћу (образацXу конкурснојдокументацији-Образацизјавеонезависнојпонуди, образац Xуконкурснојдокументацији -Образацизјавеускладусачланом75.став2. Законао јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку  понуду, обрасци који подразумевају  давање изјаваподматеријалномикривичномодговорношћу(образацXуконкурснојдокументацији

-Образацизјавеонезависнојпонуди,образацXуконкурснојдокументацији-Образац

изјавеускладу сачланом75.став2.Законаојавнимнабавкама),достављају сезасваког учесникаузаједничкојпонудипосебноисвакиодучесникаузаједничкојпонудипотписује и печатом овераваобразац којисена његаодноси.

Услучајуда  сепонуђачиопределеда  једанпонуђачизгрупепотписујеипечатом

оверава обрасце дате у  конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давањеизјава подматеријалном икривичном одговорношћу),наведенотреба дефинисати споразумомкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцу обавезујунаизвршење јавненабавке,акојичинисаставнидео заједничкепонуде сагласно члану81. Закона.

 

 1. Партије

Предмет јавненабавкејеобликован попартијама.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношењепонуде саваријантаманиједозвољено.

 

 1. Начинизмене, допунеиопозивапонуде

У рокузаподношењепонуде  понуђач можедаизмени, допуни илиопозовесвојупонудунаначин којијеодређен заподношењепонуде.

Понуђач је дужан дајасно назначи који део  понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену,допунуилиопозивпонуде требадоставитина адресуУстанове,саназнаком:

Изменапонудезајавну набавкууслуга–Услуге извођења екскурзије ,број03/19-НЕ ОТВАРАТИили

Допунапонудезајавну набавку услуга–Услуге извођења екскурзије,број03/19-НЕ ОТВАРАТИили

Опозивпонудезајавну набавкууслуга–Услуге извођења екскурзије,број03/19-НЕ ОТВАРАТИ

На полеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресу понуђача, као и контакт податке.

Услучају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђачаи навести називеиадресусвихучесникаузаједничкој понуди.

Поистеку роказаподношењепонудапонуђачнеможедаповученитидамењапонуду.

 

 1. Учествовање у заједничкојпонуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду можеда поднесе само једнупонуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује узаједничкој понуди или као подизвођач,нити исто лице може учествовати у више заједничкихпонуда.

У Обрасцу  понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који  начин подноси понуду, односнодалиподносипонудусамостално,иликаозаједничкупонуду,илиподносипонуду саподизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подносипонуду  са подизвођачем дужанје дау Обрасцу понуде (образацбројVIуконкурснојдокументацији)наведе  дапонудуподноси саподизвођачем, проценатукупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већиод 50%, каоидео предметанабавкекојићеизвршити преко подизвођача.

Понуђачу Обрасцупонуденаводиназивиседиштеподизвођача,уколикоће делимичноизвршењенабавкеповеритиподизвођачу.

Уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача који подносипонудусаподизвођачем, тајподизвођач ћебитинаведениу уговору.

ПонуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиусловакојисунаведениупоглављуIVконкурснедокументације,ускладусаУпутствомкакоседоказује испуњеностуслова.

Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеобавезаиз поступкајавне набавке, односно извршењеуговорнихобавеза,безобзиранабројподизвођача.

Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача,радиутврђивањаиспуњености траженихуслова.

Добављачнеможеангажоватикаоподизвођачалицекојенијенавеоу понуди,у супротном наручилацће реализоватисредствообезбеђења ираскинути оуговор ,осим ако би раскид ом  наручилац претрпео знатнуштету. Уовомслучајунаручилацћеобавестити организацијунадлежнузазаштитуконкуренције.

Уколикопонуђачдоставипонуду саподизвођачем,наручилацнепредвиђамогућност преноса доспелихпотраживања директно подизвођачу, задео набавке која сеизвршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понудуможе поднетигрупапонуђача.

Уколикопонудуподносигрупапонуђача,саставнидеозаједничкепонудеморабити

споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршење јавне набавке,а којиобавезносадржиподатке изчлана 81.став4.Закона ито податкео:

-члану групекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонуду икојиће заступатигрупупонуђача пред наручиоцем;

-понуђачукојићеуимегрупепонуђачапотписатиуговор;

-понуђачукојићеуимегрупепонуђачадатисредство обезбеђења;

-понуђачукојићеиздатирачун;

-рачунунакојићебити извршеноплаћање;

-обавезама сваког од понуђача изгрупепонуђачазаизвршењеоквирног споразума.

ПонуђачуОбрасцу понуденаводиопштеподаткеосвакомучесникуизгрупепонуђача(образацбројVIу конкурснојдокументацији),азасвакогучесникаугрупипонуђача доставитидоказео испуњеностиобавезнихусловаизчлана75.став 1. тач. 1)до4) Закона.

Обрасциизконкурснедокументације,услучајуподношењазаједничкепонуде,сепотписујуипечатомоверавајунаначинпредвиђенконкурсномдокументацијомподтачком 3.

Групапонуђачаје дужнада достависведоказео испуњеностиуслова којисунаведениупоглављуIVконкурснедокументације,ускладусаУпутствомкакоседоказује испуњеностуслова.

Понуђачи изгрупепонуђачаодговарајунеограничено солидарно преманаручиоцу.

Задругаможеподнетипонуду самостално,у својеиме,аза рачунзадругараили заједничкупонуду уиме задругара.

Акозадругаподносипонудуусвојеимезаобавезеизпоступкајавненабавкеиоквирног споразумаодговаразадругаи задругариускладусазаконом.

Акозадругаподносизаједничкупонудууимезадругаразаобавезеизпоступкајавне набавкеиоквирног споразума неограниченосолидарноодговарајузадругари.

 

9.Захтевиупогледуначина,рокаиусловаплаћања,местаирокаиспоруке,

рока важења понудекао и другеоколностиод којих зависи прихватљивостпонуде

 

 9.1. Захтевиупогледуначина, рокаиуслова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтевиупогледуместаирока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтевупогледурока важењапонуде

Рок важења понуде не може бити краћи од  60 дана  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валутаиначиннакојимора да буденаведена и изражена ценау понуди.

 

ЦенаУслуге извођења екскурзије  и наставе у природи,којупонуђачискажеупонуди,сходночлану19.Закона,морабити исказанаудинарима,саибезобрачунатог порезанадодатувредност(ПДВ).

Ценаморабитиисказанау динарима,саибезпорезанадодатувредност,саурачунатим свим трошковима које понуђач има уреализацији предметне јавненабавке.

Ценаобухвата ценуУслуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена јефиксна утокупериода важењауговора,и неможе семењати.

 

Ако јеупонудиисказананеуобичајено нискацена,наручилацћепоступитиускладуса

чланом92. Закона. Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају ускладусаупутством датимуконкурсној документацији.

 

 1. 1 Средство финансијског обезбеђења.

11.1.Аванс – уговор о јавној набавци

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира,сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања, на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

12.Заштита поверљивостиподатакакојенаручилацстављапонуђачима на располагање,укључујућиињиховеподизвођаче.

Наручилацћечуватикаоповерљивесвеподаткеопонуђачимасадржанеупонудикоје

јекаотакве,ускладусазаконом,понуђачозначиоупонуди;одбићедавањеинформације којабизначилаповредуповерљивостиподатакадобијениху понуди;чуваћекаопословну тајну  именазаинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетимпонудама, односно пријавама, доотварањапонуда, односнопријава.

Неће се сматратиповерљивим доказио испуњеностиобавезнихуслова, цена идруги подацииз понуде којисуод значајазаприменуелемената критеријумаирангирањепонуде.

Наручилацћекаоповерљиветретиратиподаткеу понудикојисусадржаниу документимакојисуозначеникаотакви,односнокојиугорњемдесномуглусадржеознаку „ПОВЕРЉИВО“, као ииспод поменуте ознакепотписовлашћеног лицапонуђача.Уколикосеповерљивимсматрасамоодређениподатаксадржану документу којије достављенузпонуду,поверљив податакмора дабудеобележенцрвеномбојом,поред њега мора дабуденаведено„ПОВЕРЉИВО“,а исподпоменуте ознаке потпис овлашћеноглица понуђача.

Наручилац неодговаразаповерљивост податакакоји нисуозначени напоменути начин.

 

 1. Додатне информацијеили појашњења увезиса припремањемпонуде.

Заинтересовано лицеможе,уписаном облику,тражитиод наручиоцадодатнеинформацијеилипојашњењаувезисаприпремањемпонуде,најкасније5(пет)данапре истекароказаподношењепонуда.

Наручилацће,заинтересованомлицуу рокуод3(три)данаодданапријемазахтеваза додатним информацијама илипојашњењимаконкурсне документације,одговордоставитиу писаномоблику поштомиистовременоће ту информацију објавитинаПорталу јавних набавкии на својојинтернетстраници.

Додатнеинформацијеилипојашњењаупућују сесанапоменом„Захтевзадодатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – број _____“, нанеки од следећих начина:

-факсом наброј 017/411-623;-електронским  путем нае-маиладресу  школе.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију  8 или мање данапре истека рока за подношење понуда,дужан је да продужи рок за подношење понуда и објавиобавештењео продужењуроказаподношењепонуда.

Поистекурокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанити дадопуњујеконкурснудокументацију.

Тражењедодатнихинформацијаилипојашњењау везисаприпремањемпонуде телефоном ниједозвољено.

14.Додатнаобјашњењаодпонуђачапослеотварањапонудаиконтролакодпонуђача,

односно његовогподизвођача.

После отварањапонуданаручилацможеприликом стручнеоценепонуда дауписаномобликузахтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћиприпрегледу,вредновањуиупоређивањупонуда,аможедавршиконтролу(увид)кодпонуђача,односно његовог подизвођача(члан93. Закона).

Уколиконаручилацоценида су потребнадодатнаобјашњењаилије потребноизвршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставитипримеренирокдапоступипопозивунаручиоца, односнода омогућинаручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каоикод његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност  понуђача  да  изврши исправке  рачунских грешака уоченихприликом разматрањапонуде по окончаном поступкуотварања.

Услучајуразликеизмеђујединичнеиукупнецене,меродавнајејединичнацена.

Акосепонуђачнесагласисаисправкомрачунскихгрешака,наручилацћењеговупонудуодбитикаонеприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку

негативних референци

Наручилацћеодбитипонудууколикопоседуједоказдајепонуђачупретходнетри

годинеупоступкујавненабавке:

1) поступао супротно забраниизчлана 23. и25. Законао јавним набавкама;

2) учинио повредуконкуренције;

3) доставионеистинитеподаткеупонудиилибезоправданихразлогаодбиодазакључи оквирни споразум, наконшто мујеоквирни споразум додељен;

4) одбио да доставидоказеисредства обезбеђењанашта сеупонудиобавезао.

Наручилацће одбити понудууколико поседује доказкојипотврђује да понуђач није испуњаваосвојеобавезе поранијезакљученимуговоримаојавнимнабавкамакојису се односили наистипредмет набавке, за периодод претходнетригодине.

 

Доказможебити:

1) правоснажнасудскаодлукаили коначнаодлукадругог надлежногоргана;

2) исправаореализованомсредствуобезбеђењаиспуњењаобавезаупоступкујавне набавкеилииспуњењауговорнихобавеза;

3) исправао наплаћенојуговорној казни;

4) рекламацијепотрошача,односнокорисника,аконисуотклоњенеууговореном року;

5)  извештај  надзорног  органао  изведенимрадовима којинисуускладусапројектом,

односноуговором;

6) изјаваораскидуоквирног споразумазбогнеиспуњењабитнихелеменатаоквирног споразумадатананачин и подусловимапредвиђеним законом којим сеуређујуоблигациониодноси;

7) доказоангажовањунаизвршењуоквирног споразумаојавнојнабавцилицакојанису означена у понудикаоподизвођачи,односночлановигрупепонуђача.

Наручилацћепонудупонуђача којијенасписку негативнихреференци,којиводиУправазајавненабавке,одбитикао неприхватљивуакојепредметјавненабавкеистоврсанпредмету закојијепонуђачдобио негативнуреференцу.

ПонуђачкојисеналазинаспискунегативнихреференцикојиводиУправаза јавне набавке,ускладусачланом83.Закона,акојииманегативнуреференцу  запредметнабавке којинијеистоврстанпредметуовејавненабавке,ауколикотаквом  понуђачубудедодељен оквирни споразум,дужанједаутренуткузакључења  оквирног споразумапреданаручиоцубланкосоломеницуза добро извршење  посла,која ће бити са клаузулама:„безпротеста“и„повиђењу“наиме доброгизвршења послаиевентуалноплаћањеуговорне казне,каоикартон депонованих потписа задоброизвршењепослаиздајесеувисини од15%,(уместо10%изтачке11. Упутствапонуђачимакакодасачинепонуду)од  укупневредностиоквирног споразумабезПДВ-а,са рокомважностикојије 30(тридесет)данадужиодистекароказаконачноизвршењепосла. Акосезавреметрајањаоквирног споразумапроменероковизаизвршењеуговорнеобавезе,важност ме ницезадобро извршењепосламорада сепродужи.

 

 1. Врстакритеријумаза доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  најнижа понуђена цена.

 

 1. Елементикритеријума наоснову којих ће наручилацизвршити доделууговорау ситуацији кадапостоједвеиливишепонудаса истом ценом

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио плаћање у већем броју месечних рата.  Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти број  рата плаћања, као наповољнија биће изабрана понуда која је временски раније приспела код наручиоца, за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на понуди тог добављача на којем ће бити наведени тачан датум и време пријема те понуде.

18.Коришћењепатентаиодговорностзаповредузаштићенихправаинтелектуалне својинетрећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својинетрећихлица сноси понуђач.

 1. 19. Разлозизбогкојихпонуда можебитиодбијена

Наручилацћеодбитипонудуакојенеблаговремена,неприхватљиваинеодговарајућа,а свеускладусачланом 3. тачком 31),32) и33)Законао јавним набавкама.

Такође, наручилацћеодбитипонудуиако:

1) понуђач недокажедаиспуњава обавезнеусловезаучешће;

2) понуђач недокажедаиспуњава додатнеусловезаучешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) јепонуђенирокважењапонудекраћиод прописаног;

5) понудасадржидругенедостаткезбогкојихнијемогућеутврдитистварну садржину понуде или није могућеупоредитије садругимпонудама.

 

 1. Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице  које  има  интерес, и  остали  у  складу  са  законом.

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу.

 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу школе.  Чланом 151. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Услови поступка за заштиту права,рокови, начин подношења и садржина захтева, таксе и трошкови  поступка, одређени су одредбама чл.148- чл.158. Закона о јавним набавкама.

 

 

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да екскурзију или наставу у природи не изведе, уколико за њено извођење нема потребан број ученика који је прописан Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понудазајавнунабавкууслуга–Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 03/19, за коју је позив за подношењепонудаобјављеннаПорталујавнихнабавкиинаинтернетстранициНаручиоца.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИО ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:  
Адресапонуђача:  
Матичнибројпонуђача:  
Порески идентификациониброј

понуђача (ПИБ):

 
Имеособе законтакт:  
Електронскаадресапонуђача(e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Бројрачунапонуђачаиназивбанке:  
Лицеовлашћено запотписивање уговора

 

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
   

Адреса:

 
   

Матичниброј:

 
   

Порески идентификациониброј:

 
   

Имеособе законтакт:

 
  Проценатукупневредности набавке којиће извршитиподизвођач:  
  Део предметанабавке којићеизвршити подизвођач:  
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
   

Адреса:

 
   

Матичниброј:

 
   

Порески идентификациониброј:

 
   

Имеособе законтакт:

 
  Проценатукупневредности набавке којићеизвршитиподизвођач:  
  Део предметанабавке којићеизвршити подизвођач:  

 

 

 

Напомена:

Табелу„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносепонудусаподизвођачем, а уколико има већи бројподизвођача одместа предвиђених утабели,потребно је дасенаведени образац копираудовољномброју примерака, да сепопуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ ОУЧЕСНИКУУЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Називучесникаузаједничкојпонуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матичниброј:

 
   

Порески идентификациониброј:

 
   

Имеособе законтакт:

 
 

2)

 

Називучесникаузаједничкојпонуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матичниброј:

 
   

Порески идентификациониброј:

 
   

Имеособе законтакт:

 
 

3)

 

Називучесникаузаједничкојпонуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матичниброј:

 
   

Порески идентификациониброј:

 
   

Имеособе законтакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу„Подациоучесникуузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонипонуђачи којиподносезаједничкупонуду,ауколикоимавећибројучесникаузаједничкојпонуди одместапредвиђенихутабели,потребноједасенаведениобразацкопираудовољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојијеучесникузаједничкојпонуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Описпредмета набавке:набавка услуга -Услуге извођења екскурзије и наставе у природи,број03/19: за  партију бр. _______________________________________________________________

 

 

 

Цена са ПДВ-ом ( у складу са Програмом – Прилог III)

По  ученику Укупно за  све ученике
   
Цена без ПДВ-а ( у складу са Програмом – Прилог III)    
Рок и начин плаћања Плаћање у ___________рата,
Рок важења понуде

(не краћи од60 дана)
 
______________  дана
Рок извршења У складу са Програмом
Место  извршења У складу са Програмом

 

 

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

У Потписовлашћеноглица

Дана:М.П.

 

 

 

 

 

Напомене:

Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чиме потврђуједа сутачни подаци који сууобрасцупонуденаведени. Уколико понуђачи подносезаједничку понуду, група понуђача можедасе определи да образац понудепотписујуи печатомоверавају свипонуђачи из групе понуђача или група понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојиће попунити,потписатиипечатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII   ОБРАЗАЦ

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен према моделу уговора, који понуђач МОРА потписати и оверити печатом на последњој страни и доставити уз понуду, с обзиром да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.

            Исти (модел уговора) служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора биће преузети из понуде изабраног понуђача.

 

 

                                                      У Г О В О Р

О  извођењу екскурзије/ наставе у природи ученика  _______________разреда за школску 2019/2020.годину

Закључен__________.године између:

 

Уговорних  страна :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“,ул.Француска бб,кога заступа директор _________________ , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту: Наручилац

 

 1. Т.А. _________________________________, са седиштем у _________________________ ПИБ ______________,матични број ______________, рачун бр. _________________________ отворен код пословне банке, које заступа ___________________________ , у даљем тексту: Пружалац услуга.

Пружалац   услуга  је део набавке која је предмет овог уговора – ___________________,        поверио подизвођачу ____________________________________ПИБ ________________, матични број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Пружалац  услуга   као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

 

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (Попуњава  пружалац  услуга)

 1. _______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____,

 

 1. _______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____, и,

 

 1. ___________________________ из____________________, ул. ________________ бр._____. ___________________________.

 

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије за ученике_______ разреда за школску 2019/2020.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од ____________.године.

 

Члан 2.

Предмет Уговора јепружање услуга извођења екскурзије ученика _______ разреда за школску 2017/2018.годину, на релацији: _________________________________________ са  садржајем  који  је  ближе  одређен у конкурсној документацији и понуди пружаоца услуге од ___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Саставни  део  овог  уговора  чине  Програм  путовања  и  Општи  услови путовања .

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Цена  по  ученику  износи __________  динара без  урачунатог  ПДВ-а, односно  __________  динара са  урачунатим  ПДВ-ом.

Наручилац  се  обавезује  да  ће  за реализацију  екскурзије  из   члана 1. овог  Уговора   Пружаоцу услуга , исплати  износ  од  _____________ динара без  пдв-а, тј. _____________ динара са урачунатим   пдв –ом,  односно  коначан  износ  који  ће  бити  утврђен  након формирања  коначних  спискова од  стране Наручиоца.

Пружалац  услуга  је сагласан  да  након  што  се  утврди  коначан  износ из става 2. овог  члана  у случају  потребе  да  се  исти коригује,  са  Наручиоцем  закључи  Анекс  овог  уговора.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената  на  основу  којих  је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у  __________једнаких месечних  рата  и  то  по  испостављеним  фактурама -рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре  је  након  закључења  уговора.

 

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге организације  екскурзије  за  _____ученика и  за ______ одељенске старешине, од  чега су  _______ плативих  и _______гратиса.

Време  реализације  екскурзије  је  у  _________   201__.г., а тачан термин  извођења  ће  у  договору  са  Наручиоцем  бити  накнадно  одређен.

Изузетно,измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију за -_____ученика и ____одељенске старешине по садржају и захтеву из предмета јавне набавке бр.3/2019.

–  да  обезбеди услове  за  удобан  и  безбедан превоз ученика,  према програму путовања,

– да обезбеди превоз  аутобусима високе туристичке класе (клима,тв/видео) са потребним  бројем  седишта, који пре почетка путовања морају бити технички исправни (технички преглед не старији од 5 дана  и тахографски  улошци за  претходна  2 дана),

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,  да обезбеди довољан број пратиоца- водича,

– да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

– да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

– да са наставницима-одељенским старешинама закључи одговарајуће уговоре и исплати им накнаду за бригу о деци у нето износу, а по одбитку припадајућег пореза и доприноса. (бруто  износ је 500 дин. по плативом ученику),

– да пружи све друге услуге предвиђене конкурсном документацијом.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове  платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

                                                                    Раскид Уговора

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

Члан 12.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

Члан 13.

Овај  Уговор  је  сачињен  у два  једнакапримерка, по један  за сваку уговорну страну.

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                                                   ЗА   НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР   ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

 

______________________                                                                                                 ____________________________

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДАСЕ ПОПУНИ

 

За јавнунабавкууслуга– Услуге извођења екскурзије_____

 

 

Партија број _______________

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  УКУПНО ЗА1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА    

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

 

У  Потписовлашћеноглица

М.П.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образацструктуреценепонуђачморадапопуни,потпишеиоверипечатом,чимепотврђуједа су тачниподаци који су уобрасцунаведени.Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможеда сеопределидаобразац структуреценепотписујуи печатомоверавају свипонуђачиизгрупепонуђачаили групапонуђача можедаодредиједногпонуђачаизгрупекојићепопунити,потписатииоверитипечатомобразац структурецене.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

У Потписовлашћеноглица

М.П.

Дана:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

 

У складусачланом 26.ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као ичланом 2. Правилникао обавезним елементимаконкурснедокументацијеупоступцимајавнихнабавки и начину доказивањаиспуњеностиуслова, ____________________као понуђач са адресом __________, дајем

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

 

 

Под пуномматеријалном и кривичном одговорношћупотврђујем дасам понуду у поступкујавненабавкеУслуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 03/17, поднеонезависно, бездоговора са другим понуђачимаили заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

У случајупостојањаоснованесумњеуистинитостизјавеонезависнојпонуди, наручилацћеодмахобавеститиорганизацијунадлежнуза заштитуконкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицуизрећимерузабранеучешћаупоступкујавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке  у  смислу  закона којимсеуређујезаштитaконкуренције.Меразабранеучешћау поступкујавненабавкеможе  трајатидодвегодине.Повредаконкуренцијепредставља негативнуреференцу,усмислучлана 82. став1.тачка 2.Закона.

Уколко понудуподносигрупа понуђача,Изјава морабитипотписана одстране овлашћеноглицасвакогпонуђача из групепонуђача иоверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗЧЛАНА

 1. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

 

Увезичлана75.став2.Законаојавнимнабавкама,каозаступникпонуђачадајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:  __________________________________________________________________, из____________________, у поступку јавне набавке услугаорганизовања екскурзије и наставе у природи, број3/15, поштоваојеобавезекојепроизлазеизважећихпрописаозаштитинараду,запошљавању и условимарада,заштитиживотнесрединеида  немам забрану обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Потписовлашћеноглица

 

Дана:М.П.                _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Уколикопонудуподносигрупа понуђача,Изјаваморабитипотписана одстране овлашћеноглицасвакогпонуђачаизгрупепонуђачаи оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМСРЕДСТВУОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Зајавнунабавкууслугаброј 3/19-Услуге извођења екскурзије /наставе у природи,запотребешколе, дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач: , из ,

 

изјављујем да сам сагласан, у случају да ми буде додељен уговор,да ћуприликом закључивања уговора,на имесредства финансијскогобезбеђења, доставитиуреднопотписанеирегистрованесопственебланкоменице,укорист Наручиоца,саменичним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницунаимедоброгизвршења посла за појединачни уговор,каои картондепонованихпотписа.

Узменицућудоставитикопију картонадепонованихпотписакојијеиздатодстране

пословнебанкекојајенаводенауменичномовлашћењу –писму.

 

Изјављујемдасамсагласандауслучајунеизвршавањауговорнихобавезауроковимаи наначин предвиђенуговором, наручилацреализујесредство финансијског обезбеђења.

 

 

 

 

 

 

 

У Потписовлашћеноглица понуђача

 

Дана:М.П.              ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможедасеопределидаобразацпотписујуипечатомоверавајусвипонуђачиизгрупепонуђачаилигрупапонуђачаможедаодредиједногпонуђачаизгрупекојићепопунити,потписатииоверитипечатом образац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ(ДОДАТНИ  УСЛОВИ)

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019.)наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, излете).

 

  Врста аранжмана

(екскурзија , излет  или  настава у природи)

Број и датум
уговора
Период реализације
Р.бр      
     
       
       
       
       
       
       

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услугакод наручиоца ОШ „Светозар  Марковић“  у Врању и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                                                   Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                                                          ____________________

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

Дел.бр. 978. од  27.10.2016.г.

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА за ученике 1,2,3,5,6.и 7. разреда

и наставу у природи за ученике од 1. до 4. разреда  у шк. 2016/2017.г.

 

 

 

 

 

ЈНМВ  бр. 2 /16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)- у даљем тексту: Закон,  и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:_971. од 25.10.2016.године, припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку за ЈНМВ,број 2/16,  – Услуге извођења екскурзије, за  ученике 1,2,3,5,6.и 7. разреда и наставу у природи за ученике од 1. до 4. разреда  у шк. 2016/2017.г., по  партијама од 3 -9.

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље                                                 Назив поглавља
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

 

 

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ

ПОНУДУ

VI ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
VII МОДЕЛ  УГОВОРА
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА  СЕ ПОПУНИ

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “ Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб.

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Интернет страница наручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет ЈНМВ број 2/16  су услуге – извођења екскурзије.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о  јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није  у  питању  резервисана  јавна  набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контак лице и служба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет ЈНМВ број 2/16, je Услуга извођења екскурзије, по  партијама. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

 

Партија број 3: Једнодневна екскрузија за ученике првог  разреда,

Партија број 4: Једнодневна екскрузија за ученике другог  разреда,

Партија број 5: Једнодневна екскрузија за ученике трећег  разреда,

Партија број 6: Дводневна  екскрузија за  ученике петог  разреда,

Партија број 7: Дводневна  екскрузија за  ученике шестог  разреда,

Партија број 8: Дводневна  екскрузија за  ученике седмог  разреда,

Партија број 9:  Настава у  природи  за  ученике од  1. до  4.разреда.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 

Партија број 3:  Једнодневна екскрузија за ученике првог  разреда,

 

 1. 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација:  Врање –Ниш ,Чегар, Медијана– Нишка бања- Врање.

 

Планирани број ученика:  око  90  ученика  у 4 одељења.(не рачунајући  гратисе)

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1  дан.

Време извођења  екскурзије: у мају или почетком  јуна  2017. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 4  за наставнике  и 4 за ученике (један по одељењу), и 1 за стручног вођу пута.
 • Плаћање : у  више  месечних рата.

 

 • У цену треба урачунати:
 • превоз деце на релацији  и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

 

______________________________________________________________________________

 

 Партија број 4: Једнодневна екскрузија за ученике другог  разреда,

 

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Релација:  Врање –Ниш – Нишка бања- Врање.

 

Планирани број ученика:   око 80  ученика  у 5 одељења. (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Време извођења  екскурзије: у мају или почетком  јуна  2017. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), и 1 за стручног вођу пута.
 • Плаћање: у  више  месечних рата.

 

 • У цену треба урачунати:
 • Превоз  деце на  релацији и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Партија број 5:  Једнодневна екскрузија за ученике трећег  разреда,

 

 1. 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација:  Врање – Соко бања – Врање.

Планирани број ученика:  око  65  ученика  у  5 одељења. ( не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1  дан.

Време извођења  екскурзије: у априлу  или  мају 2017. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5  за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), и 1 за стручног вођу пута.
 • Плаћање : у  више  месечних рата.

 

 • У цену треба урачунати:
 • превоз деце на релацији  и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

 

______________________________________________________________________________

 

Партија број 6: Дводневна  екскрузија за  ученике петог  разреда,

 

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије (на бази једног пуног пансиона)

Релација: 

 1. Дан: Врање – манастир Раваница  –  Ресавска  пећина – манастир Манасија – Свилајнац (музеј  Диносауруса)  Крагујевац .Ноћење.
 2. Дан: Крагујевац (спомен парк Шумарице) Топола ( Орашац, Опленац Карађорђев  музеј)  ручак  у Тополи  –  Врање.

 

Планирани број ученика:  око  65  ученика  у  4 одељења. ( не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана.

Време извођења  екскурзије: у мају  2017. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и по 1 за стручног вођу пута и лекара  пратиоца .
 • Плаћање: у  више  месечних рата.
 • У цену треба урачунати:
 • Превоз  деце на  релацији и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Партија број 7:  Дводневна  екскрузија за  ученике шестог  разреда,

 

 1. 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије: (на бази једног пуног пансиона)

Релација:

 1. Дан: Врање – Зајечар (Гамзиград),Неготин (Мокрањчева кућа,конак Хајдук Вељка,музеј) – Кладово (Ђердап хидроцентрала) – Лепенски вир – Голубац.
 2. Дан: Голубац – Сребрно језеро – Виминацијум – Пожаревац (обилазак знаменитости града) – ручак (Стари храст) – Врање.

 

Планирани број ученика:  око  75  ученика  у  4 одељења. (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2  дана.

Време извођења  екскурзије: у мају 2017  године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и по 1 за стручног вођу пута и  лекара  пратиоца.
 • Плаћање : у  више  месечних рата.

 

 • У цену треба урачунати:
 • превоз деце на релацији  и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

 

______________________________________________________________________________

 

Партија број 8: Дводневна  екскрузија за  ученике седмог  разреда,

 

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије.

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије (на бази једног пуног пансиона).

Релација:

 1. Дан: Врање – Врњачка  Бања – Горњи  Милановац -Пожега

Полазак из Врања у јутарњим сатима.Долазак у Врњачку Бању и краћа пауза. Наставак пута ка Горњем Милановцу. Панорамско разгледање града. Одлазак у Таково (обилазак музеја у Такову, цркве брвнаре, тааковског грма). Настава пута ка Пожеги. Ноћење, вечера, дискотека.

 1. Дан : Пожега –Мокра Гора –Златибор –Пожега -Врање

Доручак, панорамско разгледање Ужица. Долазак на Мокру Гору. Вожња Шарганском осмицом. Обилазак Дрвенграда на Мећавнику. Обилазак Кремне. Долазак на Затибор. Ручак. Слободно време. Полазак за Врање.

Цена аранжмана обухвата: смештај у Пожеги, са вечером и  доручком. Ручак на Златибору, улазнице дискотеку и посете Дрвенграду и Кремни и вожња Шарганском осмицом.

 

Планирани број ученика:  око  50  ученика  у 4 одељења.(не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана.

Време извођења  екскурзије:  у мају  2017. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 4 за наставнике и 4 за ученике (један по одељењу), и по 1 за стручног вођу пута и лекара  пратиоца.
 • Плаћање: у  више  месечних рата.
 • У цену треба урачунати:
 • Превоз  деце на  релацији и све  гратисе,
 • улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне, осигурање од несрећног случаја, трошкове организације, стручног  водича.

 

_________________________________________________________________________

 

 

Партија број 9:  Настава у  природи  за  ученике од  1. до  4.разреда.

 

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије- наставе у  природи.

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије (на бази једног пуног пансиона).

Одредиште:  Златибор ( шест дана  на  бази  пет пуних  пансиона).

 

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

 

Планирани број ученика:   око  120  ученика  у сва  четири  разреда  (не рачунајући  гратисе).

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Датум организовања наставе у природи: у мају или  јуну 2017. године.

 

Садржај:

Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)

Гратис:  10 за наставнике и 10 за ученике  (1+1 по одељењу), један  за лекара и један за стручног вођу пута .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона);Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма,на основу члана 51.Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време  подношења доказа (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

                         1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

.                      3)  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

4) Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце. односно да  је у предходне три школске године имао најмање 50 реализованих  екскурзија ученика основних школа и средњих школа у укупној вредности од најмање 35.000.000,00 динара (словима: тридесет пет милиона динара);

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским установама за протекле три школске године (2013/2014,2014/2015.и2015/2016.)оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

5) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

6) Да у моменту подношења понуде има резервацију смештаја (за вишедневне  екскурзије  и  наставу  у  природи), доказ: потврда  о резервацији тј. предрезервацији.

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште,а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид  доказе који су  јавно  доступни  на  интернет  страницама  надлежних  органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду  на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

 1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова  доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба  бити  назначено  о којој се  партији  ради.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и  наставе  у  природи,   по партијама – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда  се сматра  благовременом  уколико  је примљена  од стране наручиоца најкасније

8.11.2016. године, до 10:00  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се _08.11.2016. године, у 12:00 часова, у радним просторијама  ОШ “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

2.1.Понуда мора да садржи:

 

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.-  ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

–  Модел уговора – Понуђач ће модел уговора  попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац  X  у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији).За критеријум где се бодује и број уговора,потребно је доставити фотокопије  уговора или списак остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године,потписан и оверен од стране понуђача, за чију тачност гарантује.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац  X у конкурсној документацији  – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

 

Партија број 3: Једнодневна екскрузија за ученике првог  разреда,

Партија број 4: Једнодневна екскрузија за ученике другог  разреда,

Партија број 5: Једнодневна екскрузија за ученике трећег  разреда,

Партија број 6: Дводневна  екскрузија за  ученике петог  разреда,

Партија број 7: Дводневна  екскрузија за  ученике шестог  разреда,

Партија број 8: Дводневна  екскрузија за  ученике седмог  разреда,

Партија број 9:  Настава у  природи  за  ученике од  1. до  4.разреда.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије ,број 02/16 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије, број 02/16 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије, број 02/16 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као  и  контакт податке.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

 

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду може да поднесе само једну понуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум  буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног  споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна  рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 6 месеци  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Цена Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,  мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које понуђач има у реализацији  предметне  јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена, наручилац  ће  поступити  у  складу   са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене  (образац VIII у конкурсној  документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

 

 1. 1 Средство финансијског обезбеђења.

11.1. Авансуговор о јавној набавци

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира, сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања,  на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  – број _____“,  на неки од следећих начина:

– факсом на број  017/411-623;

– електронским  путем  на е-маиладресу  школе.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. Врста критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена.

 

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом

Уколико две или више понуда имају исту цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који је први доставио понуду на адресу наручиоца.

 

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора  и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објаве одлуке на порталу УЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06,  позив на број 11 10, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона.

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010. године у коме је превиђено: “Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 03/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 

2)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 02/16: за  партију бр. _____________________________________________

 

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Рок и начин плаћања Авансно у више рата, већим делом. Са  обавезом  исплате целог  потраживања  најкасније  30 дана  од  извршења  услуге.
Рок важења понуде 6 месеца  након отварања понуде
Рок извршења У складу са Програмом – Прилог III
Место  извршења У складу са Програмом – Прилог III

 

 

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII    ОБРАЗАЦ

 

                                                                           У Г О В О Р

О  извођењу екскурзије  ученика  _______________разреда за школску 2016/2017.годину

Закључен   __________. године између:

 

Уговорних  страна :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“,ул.Француска бб, кога заступа директор _________________ , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту: Наручилац

 

 1. Т.А. ______________________, са седиштем у _____________________________________ ПИБ ______________, матични број ______________, рачун бр. _________________________ отворен код пословне банке, које заступа ___________________________ , у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет  Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије за ученике_______ разреда за школску 2016/2017.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од ____________.године.

 

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика _______ разреда за школску 2016/2017.годину, на релацији: ______________________________ са  садржајем  који  је  ближе  одређен у конкурсној документацији и понуди пружаоца услуге од ___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Саставни  део  овог  уговора  чине  Програм  путовања  и  Општи  услови путовања .

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Цена  по  ученику  износи __________   динара без  урачунатог  ПДВ-а, односно  __________  динара са  урачунатим  ПДВ-ом.

Наручилац  се  обавезује  да  ће  за реализацију  екскурзије  из   члана 1. овог  Уговора   Пружаоцу услуга , исплати  износ  од  _____________ динара без  пдв-а, тј. _____________ динара са урачунатим   пдв –ом,  односно  коначан  износ  који  ће  бити  утврђен  након  формирања  коначних  спискова од  стране Наручиоца.

Пружалац  услуга  је сагласан  да  након  што  се  утврди  коначан  износ из става 2. овог  члана  у случају  потребе  да  се  исти коригује,  са  Наручиоцем  закључи  Анекс  овог  уговора.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената  на  основу  којих  је одређена.

 

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у  седам   једнаких месечних  рата  и  то  по  испостављеним  фактурама -рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре  је  након  закључења  уговора.        

    

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге организације  екскурзије  за  _____ ученика и  за ______ одељенске старешине, од  чега су  _______ плативих  и _______гратиса.

Време  реализације  екскурзије  је  у  октобру   2016.г., а тачан термин  извођења  ће  у  договору  са  Наручиоцем  бити  накнадно  одређен.

Изузетно,измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

 

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију за  -_____  ученика и ____ одељенске старешине по садржају и захтеву из предмета јавне набавке бр. 2/2016.

–  да  обезбеди услове  за  удобан  и  безбедан превоз ученика,  према програму путовања,

– да обезбеди превоз  аутобусима високе туристичке класе (клима,тв/видео) са потребним  бројем  седишта, који пре почетка путовања морају бити технички исправни (технички преглед не старији од 5 дана  и тахографски  улошци за  претходна  2 дана),

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,  да обезбеди довољан број пратиоца- водича,

– да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

– да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове  платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

 

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

                                                                                          

      Раскид Уговора

Члан 9.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

 

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

 

Члан 12.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

 

Члан 13.

Овај  Уговор  је  сачињен  у два  једнака  примерка, по један  за сваку  уговорну  страну.

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                                                                     ЗА   НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР                                                                                                                                ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

 

______________________                                                                                                         ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије _____

број 2/16

 

 

Партија број _______________

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
 УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

 

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

М.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________________ као понуђач са адресом   __     ________               , дајем

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 03/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

 1. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:  __________________________________________________________________, из  ____________________,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе у природи, број 3/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да  немам забрану обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                            М.П.                _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи, за потребе Установе,  број  2/16  дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:                                                                                                               , из                                              ,

 

изјављујем  да  сам  сагласан, у  случају да ми буде додељен уговор , да ћу приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницу на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:                                                         М.П.              ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2012/2013., 2013/2014. и 2014/2015.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2013/14. г Укупно у 2014/15. г Укупно у 2015/16. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                        

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  Марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                                                     Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                                                          ____________________

 

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.                                         

 

 

 ОШ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, ул.Француска бб.

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/ 2012,14/2015 и 68/2015),и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 608. од 28.09.2015.године,                                                                    ОШ“Светозар  Марковић“ Врање упућује:

       Позив за подношење понуде

 

Назив наручиоца: ОШ“Светозар  Марковић“ Врање

Адреса наручиоца:17500 Врање

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

Врста наручиоца:установа

За добра: Услуга извођења екскурзије

Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – Услуге организације путовања

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа  понуђена  цена.

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ове конкурсне документације.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Рок важења понуде је минимум  6 месеци  од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 8.10.2015. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења на адресу:

ОШ „Светозар  Марковић“

Ул. француска  бб.

17500 Врање

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/2015″ услуга организовање екскурзија за ученике 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда за школску 2015/2016.годину, с позивом на број јавне набавке: 2/2015 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца: Основна школа „Светозар  Марковић“, ул.Француска бб, Врање. Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком , у целини и запечаћене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 8.10.2015. године у 12,00 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“, ул.Француска бб, Врање , уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе  пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТДејан  Николић, тел: 017/404-220, 421-974

 

                                                                                                                                                                                                                Директор  школе

Тијана  Ђокић

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА за ученике 8. разреда

И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ за  ученике од 1. до 4. разреда

у шк. 2015./2016.Г.

 

 ЈНМВ  бр. 2 /15

 Септембар 2015.

 

 

     На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)- у даљем тексту: Закон,  и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:608. од 28.09.2015.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку за ЈНМВ набавку услуга,број 2/15 – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи , ради закључивања уговора о јавној набавци

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље                                                 Назив поглавља
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

 

 

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ

ПОНУДУ

VI ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
VII МОДЕЛ  УГОВОРА
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА  СЕ ПОПУНИ

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “ Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб.

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Интернет страница наручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет ЈНМВ број 2/15  су услуге – извођења екскурзије и наставе у природи.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о  јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

    6. Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контак лице и служба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет ЈНМВ број 2/15, je Услуга извођења екскурзије и наставе у природи. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Троднодневна екскрузија за ученике осмог  разреда;

Партија број 2: Настава у природи за ученике од првог, другог, трећег  и четвртог разреда.

 

_____________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 1:  Троднодневна екскрузија за ученике осмог  разреда;

 

     2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга –        Програм екскурзије

Релација:

1.дан:Врање – Београд – Нови Сад.Садржај: Полазак у 6.00 сати испред  школе. Краћи  успутни одмор.Долазак у Београд и обилазак и храма Светог Саве.Одлазак у Сремске  Карловце и посета Гимназији. Наставак  пута  и  посета Манастирима Крушедол  и  Хопово на Фрушкој Гори. Долазак у Нови Сад. Смештај у хотелу у центру града. Вечера. Ноћење.

2 дан: Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад. Садржај: Доручак. Целодневни  излет  до  Суботице ,  обилазак  „Градске куће“. Одлазак на Палић, посета ЗОО врту и ручак. Посета  ергели Зобнатица и двору Дунђерски. Повратак у Нови Сад. Смештај у хотелу у центру  града. Вечера. Ноћење.

3дан:Нови Сад – Стара Пазова- Врање.  Садржај:Доручак. Обилазак Новог Сада (Петроварадинска  тврђава, Саборна  црква,  Дунавска  и  Змај  Јовина  улица, Владичански  двор,..)Одлазак из Новог Сада, долазак у Стару Пазову, обилазак „Куће фудбала“ у  пратњи водича. Ручак.Посета Смедеревској  тврђави. Долазак у Врање до 22 сата.

Планирани број ученика: од 60 до 70 ученика , у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Датум организовања екскурзије: октобар  2015. године.

Плаћање: у више  месечних  рата.

 

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 4 за наставнике, 4 за ученике (1+1по одељењу), један за лекара и један за стручног вођу пута.
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.

 

 • У цену треба урачунати:
 • превоз деце на релацији ,
 • два полупансиона и два ручка ван хотела (навести тачан назив  и локацију ресторана )- улазнице за паркове и културно-историјске споменике и др.објекте за које посете нису бесплатне
 • организована дискотека за ученике и евентуалне друге трошкове.
 • Лекар
 • осигурање од несрећног случаја
 •  трошкове  пратиоца  групе-стручног  вође
 • Трошкове организације

____________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 2:  Настава у природи за ученике од првог, другог, трећег  и четвртог разреда.

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике првог, другог,трећег и  четвртог разреда, на  Копаонику.

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика: од 90 до 100  ученика у сва четири  разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

Датум организовања наставе у природи: друга половина маја 2016.године.

Плаћање: у 6 месечних  рата.

 

Садржај:

Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)

Смештај:  У хотелу „Сребрна Лисица“ у трајању од шест дана – пет ноћења у  хотелу.

Гратис:  10 за наставнике и 10 за ученика (1+1 по одељењу), један  за лекара и један за стручног вођу пута .

——————————————————————————————————————————-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

        1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

             обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона);Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма,на основу члана 51.Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време  подношења доказа (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

                         1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

.                      3)  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

4) Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце. односно да  је у предходне три школске године имао најмање 50 реализованих  екскурзија ученика основних школа и средњих школа у укупној вредности од најмање 35.000.000,00 динара (словима: тридесет пет милиона динара);

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским установама за протекле три школске године (2013/2014,2014/2015.и2015/2016.)оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

5) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

6) Да у моменту подношења понуде има резервацију смештаја (за вишедневне  екскурзије  и  наставу  у  природи), доказ: потврда  о резервацији тј. предрезервацији.

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште,а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид  доказе који су  јавно  доступни  на  интернет  страницама  надлежних  органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

   

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду  на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

 1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова  доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба  бити  назначено  о којој се  партији  ради.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и наставе у природи – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније

08.10.2015. године, до 10:00  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 08.10.2015. године, у 12:00 часова, у радним просторијама  Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

2.1.Понуда мора да садржи:

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.-  ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

–  Модел уговора – Понуђач ће модел уговора  попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац  X  у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији).За критеријум где се бодује и број уговора,потребно је доставити фотокопије  уговора или списак остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године,потписан и оверен од стране понуђача, за чију тачност гарантује.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац  X у конкурсној документацији  – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

     3.Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Троднодневна екскрузија за ученике осмог разреда;

Партија број 2: Настава у природи за ученике од првог, другог, трећег  и четвртог разреда.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 02/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 02/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 02/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Измена   и   допуна   понуде  за  јавну  набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 2/15 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

 

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду може да поднесе само једну понуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум  буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног  споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна  рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 6 месеци  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Цена Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,  мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које понуђач има у реализацији  предметне  јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена, наручилац  ће  поступити  у  складу   са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене  (образац VIII у конкурсној  документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

 11. Средство финансијског обезбеђења.

11.1. Авансуговор о јавној набавци

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира, сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања,  на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  – број _____“,  на неки од следећих начина:

– факсом на број  017/411-623;

– електронским  путем  на е-маиладресу  школе.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. Врста критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена.

 

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом

Уколико две или више понуда имају исту цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који је први доставио понуду на адресу наручиоца.

 

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора  и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објаве одлуке на порталу УЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06,  позив на број 11 10, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона.

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010. године у коме је превиђено: “Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 02/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 

2)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

    4) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 02/15: за  партију бр. _____________________________________________

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Рок и начин плаћања Авансно у више рата, већим делом. Са  обавезом  исплате целог  потраживања  најкасније  30 дана  од  извршења  услуге.
Рок важења понуде 6 месеца  након отварања понуде
Рок извршења У складу са Програмом – Прилог III
Место  извршења У складу са Програмом – Прилог III

 

 У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

       VII    ОБРАЗАЦ

    МОДЕЛ УГОВОРА

О  извођењу екскурзије /наставе у природи ученика ________ разреда за школску 2015/2016.годину

Закључен ____________.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Тијана Ђокић , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи за ученике ______________ разреда за школску 2014/2015.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке на основу позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.01. 2015.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика _______________ разреда за школску 2014/2015.годину,и ближе је одређен усвојеном понудом  пружаоца услуге од ________2015. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије/наставе у природи из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. Овог  члана утврди  након  добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

 

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре је након  закључења  уговора.

             

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  ______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Изузетно, измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

 

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 1/2015,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове   платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 1. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

 

                                                                                          Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________,саседиштем____________________,ПИБ____________, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

      Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

 

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

 

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ……………………………….___________________________

 

 

 VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи _____

број 2/15

 

Партија број _

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
 УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

М.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

                                                                                М.П.

Дана:                                   

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________________ као понуђач са адресом   __     ________               , дајем

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 02/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  СТАВ 2. ЗАКОНА

 1. У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:  __________________________________________________________________, из  ____________________,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе у природи, број 2/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да  немам забрану обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                            М.П.                _____________________________

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи, за потребе Установе,  број  2/15  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:                                                                                                               , из                                              ,

изјављујем  да  сам  сагласан, у  случају да ми буде додељен уговор , да ћу приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницу на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:                                                         М.П.              ___________________________________

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

    XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2012/2013., 2013/2014. и 2014/2015.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г Укупно у 2014/15. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                        

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  Марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                                                     Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                                                          ____________________

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

                                           


 

 2014/2015

ОШ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, ул.Француска бб.

 

 

 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/ 2012),и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1016. од 18.11.2014.године, ОШ“Светозар  Марковић“ Врање упућује:

 

                                          Позив за подношење понуде

 

Назив наручиоца: ОШ“Светозар  Марковић“ Врање

Адреса наручиоца:17500 Врање

Интернет страница наручиоца: http://www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

Врста наручиоца:установа

За добра: Услуга извођења екскурзије

Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – Услуге организације путовања

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ове конкурсне документације.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Рок важења понуде је минимум  6 месеци  од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 20.02.2015. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења на адресу:

ОШ „Светозар  Марковић“

Ул. француска  бб.

17500 Врање

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2015″ услуга организовање екскурзија и наставе у природи за ученике од 1. до 8. разреда за школску 2014./2015.годину, с позивом на број јавне набавке: 1/2015 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца: Основна школа „Светозар  Марковић“, ул.Француска бб, Врање. Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком , у целини и запечаћене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 20.02.2015. године у 12,00 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“, ул.Француска бб, Врање , уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе  пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТДејан  Николић, тел: 017/404-220, 421-974

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА УЧЕНИКЕ од 1. до 8. РАЗРЕДА У ШК. 2014./2015.Г.

 

 

 

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

 

 

Јавна  набавка  бр. 1 /15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна  документација  има  32  стране

 

 

 

 

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број:1016. од 18.11.2014.године), припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 1/15, ради закључивања уговора  о  јавној  набавци

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

4

 

 

 

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

9

V УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ

ПОНУДУ

11
VI ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 20
VII МОДЕЛ  УГОВОРА 24
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА  СЕ ПОПУНИ

27
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 28
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 29
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

30
XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

31

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “ Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб.

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Интернет страница наручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/15  су услуге – извођења екскурзије и наставе у природи.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о  јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контак лице и служба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1/15, je Услуга извођења екскурзије и наставе у природи. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 1:  Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање- Ниш- Нишка Бања-Врање. Посета споменицима на Бубњу и Ћеле  кули.

Планирани број ученика:  85 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 2:  Једноднвени излет за ученике  другог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање-Соко Бања-Врање.(са посетом излетишту Озрен).

Планирани број ученика: око 60 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу),  стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 3:  Једноднвени излет за ученике трећег  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац– Врњачка  Бања – Врање ( са  посетом  манастирима  Лазарица, Љубостиња и  Жича).  .

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењ. старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: крај  маја – почетак  јуна 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)

 Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

——————————————————————————————————————————

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 4:  Једноднвени излет за ученике четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац (обилазак цркве Лазарица, споменика кнезу Лазару) – манастир Љубостиња , Жича – Врњачка  Бања (разгледање) – Врање.

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешинње и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: друга половина маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.

Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

 

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

——————————————————————————————————————————

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

———————————————————————————————————————————-

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 5:  Дводневена  екскурзија  за ученике петог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 5. разреда на  бази  једног  пуног пансиона,на релацији:

 1. Дан: Врање – манастир Раваница – Ресавска  пећина – манастир Манасија – Топола – Врњачка  бања. Смештај  у  хотелу. Вечера. Ноћење.
 2. Дан: Врњачка  бања (доручак)  – манастир Студеница – Врњачка бања( ручак) – манастир Љубостиња – Крушевац  – Врање.

Планирани број ученика:  око 90 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  један пуни пансион.

Датум организовања екскурзије:  мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу „Фонтана“.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

——————————————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 6:  Дводневна  екскурзија за ученике шестог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 6. разреда на релацији Релација:

1 дан: Врање – Краљево – Златибор – Тара.

Полазак у 6.00 сати  испред  школе.  Краћа  успутна  задржавања ради одмора. Наставак  пута  за  Краљево. Посета манастиру Жича. У овчарско-кабларској  клисури  разгледање  манастира Благовештење. Долазак на Златибор и дужи одмор.Одлазак  на  Тару. Смештај  у  хотелу „Оморика“. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Тара- Мокра  гора- Врњачка  бања – Врање.

Доручак.Одлазак у Мокру Гору и вожња возићем „Шарганска осмица“ а затим  обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак пута за Врњачку Бању. Ручак у  ресторану  хотела  „Бреза“. Дужи одмор за слободне активности. У поподневним  сатима  одлазак  из  Бање.  Са  краћим  успутним  одморима долазак у  Врање до 21 сат.

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и један издвојени ручак.

Датум организовања екскурзије: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Оброци: Вечера и доручак у хотелу. Ручак у ресторану на успутној локацији.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

———————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 7:  Дводневна екскурзија  за ученике седмог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Релација:

 1. Дан:Врање – Крушевац – Краљево – Ужице  – Пожега.

Полазак у 6.00 сати испред  школе. Краћи успутни одмор. Наставак пута  за  Крушевац. Посета цркви Лазарице.  Наставак  пута  за Краљево. Посета манастира Љубостиња и Жича. Наставак пута за Ужице и обилазак Кадињаче. Одлазак за Пожегу и смештај у хотелу. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Пожега – Кремна – Мокра  Гора – Златибор – Врање.

Доручак. Одлазак у Кремну и посета локалитета. Одлазак на Мокру Гору и  вожња  возићем „Шарганска осмица“ а затим и обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак  пута за Златибор.Ручак у ресторану и дужи одмор. Полазак за Врање са краћим успутним одморима. Долазак у Врање до 21 сат.

 

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и са једним издвојеним ручком у ресторану.

Датум организовања екскурзије: мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.
 • Оброци: вечера и доручак у истом хотелу, ручак у ресторану на успутној локацији .
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 8:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике другог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике 2.разреда( одељење 2-1), на Бесној  Кобили.

 

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика:  око 15 ученика у једном одељењу 2 разреда. .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу.
 • Гратис: за наставника(1) , за ученика (1), за лекара (1), и стручног вођу пута (1).

 

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 9:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике првог , трећег и  четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике првог, трећег и  четвртог разреда, (укупно 10 одељења), у Соко Бањи.

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика: око 130 ученика у сва три  разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу“ Здрављак“.
 • Гратис: један за наставника, и један за ученика, по одељењу. (укупно 20), за лекара (1), стручног вођу пута (1).

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

                         1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

.                      3)  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

4) Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце.

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

5) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

6) Да у моменту подношења понуде има резервацију смештаја (за вишедневне  екскурзије  и  наставу  у  природи), доказ: потврда  о резервацији тј. предрезервацији.

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова

туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид  доказе који су  јавно  доступни  на  интернет  страницама  надлежних  органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду  на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

 1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова  доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба  бити  назначено  о којој се  партији  ради.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и наставе у природи – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније

20.02.2015. године, до 10:00  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 20.02.2015. године, у 12:00 часова, у радним просторијама  Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

2.1.Понуда мора да садржи:

 

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.-  ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

–  Модел уговора – Понуђач ће модел уговора  попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац  X  у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији).За критеријум где се бодује и број уговора,потребно је доставити фотокопије  уговора или списак остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године,потписан и оверен од стране понуђача, за чију тачност гарантује.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац  X у конкурсној документацији  – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

 

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Измена   и   допуна   понуде  за  јавну  набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 1/15 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

 

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду може да поднесе само једну понуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум  буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног  споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна  рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 6 месеци  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Цена Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,  мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које понуђач има у реализацији  предметне  јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена, наручилац  ће  поступити  у  складу   са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене  (образац VIII у конкурсној  документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

 

 1. 1 Средство финансијског обезбеђења.

 

11.1. Авансуговор о јавној набавци

 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира, сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања,  на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

 

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  – број  _____“,  на неки од следећих начина:

– факсом на број  017/411-623;

– електронским  путем  на е-маиладресу  школе.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  економски најповољнија понуда“.

Избор   између   достављених   благовремених   и   прихватљивих   понуда   применом

критеријума економски најповољнија понудаподразумева рангирање понуда само и искључиво на  основу  броја пондера који се додељују на основу следећих критеријума:

1)         понуђена цена  –  60 пондера;

2)         референтна листа – 30 пондера

3)         услови плаћања  – 10 пондера

 

Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:

ЦП= 60*( ЦПмин/ЦПх) где су:

ЦП – број добијених пондера,

ЦПмин – најнижа понуђена цена и

ЦПх – цена из понуде која се бодује.

 

 Референтна   листа  (РЛ)

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.

Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) (максимум 20 пондера) и то:

Преко 50 уговора:      20 пондера

Од 40 до 50 уговора: 17 пондера

Од 30 до 40 уговора: 14 пондера

Од 20 до 30 уговора: 11 пондера

Од 10 до 20 уговора:   8 пондера

До 10 уговора:              5 пондера

 

 Списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) у виду потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе са износима и датумима   (максимум 5 пондера) и то:

Остварен промет (на основу потврда) преко 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 10 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 15 – 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 8 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 10 – 15.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 5 пондера

Остварен промет (на основу потврда  до 10.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 2 пондера

 

  Услови плаћања  (УП)

Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

-5 и више  рата……  10 пондера,

-1-4 рата …………..    5 пондера.

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП

 

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чију  понуду комисја процени  као повољнију .

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без  обзира  на  начин  достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу уговиора  или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у истом поступку јавне набавке поново  поднет захтев  за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун буџета  Републике  Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а ОП број 1/13, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до  доношења одлуке  о поднетом  захтеву за  заштиту права,  ако  Републичка комисија  за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010. године у коме је превиђено: “Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 

2)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15: за  партију бр. _____________________________________________

 

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Рок и начин плаћања Авансно у више рата, већим делом. Са  обавезом  исплате целог  потраживања  најкасније  30 дана  од  извршења  услуге.
Рок важења понуде 6 месеца  након отварања понуде
Рок извршења У складу са Програмом – Прилог III
Место  извршења У складу са Програмом – Прилог III

 

 

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII    ОБРАЗАЦ

 

 

                                                                           МОДЕЛ УГОВОРА

О  извођењу екскурзије /наставе у природи ученика ________ разреда за школску 2014/2015.годину

Закључен ____________.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Тијана Ђокић , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи за ученике ______________ разреда за школску 2014/2015.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке на основу позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.01. 2015.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика _______________ разреда за школску 2014/2015.годину,и ближе је одређен усвојеном понудом  пружаоца услуге од ________2015. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије/наставе у природи из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. Овог  члана утврди  након  добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

 

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре је након  закључења  уговора.

             

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Изузетно, измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

 

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 1/2015,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове   платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 1. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

 

                                                                                          Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________,саседиштем____________________,ПИБ____________, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

      Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

 

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

 

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ……………………………….___________________________

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи _____

број 1/15

 

 

Партија број _

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
 УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

 

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

М.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________________ као понуђач са адресом   __     ________               , дајем

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 01/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

 1. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:  __________________________________________________________________, из  ____________________,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе у природи, број 1/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                            М.П.                _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи, за потребе Установе,  број  1/15  дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:                                                                                                               , из                                              ,

 

изјављујем  да  сам  сагласан, у  случају да ми буде додељен уговор , да ћу приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницу на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:                                                         М.П.              ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2011/12. г Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                        

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  Марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                                                   Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                                                          ____________________

 

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

                                           

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА УЧЕНИКЕ од 1. до 8. РАЗРЕДА У ШК. 2014./2015.Г.

 

 

 

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

 

 

Јавна  набавка  бр. 1 /15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна  документација  има  32  стране

 

 

 

 

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број:1016. од 18.11.2014.године), припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 1/15, ради закључивања уговора  о  јавној  набавци

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

4

 

 

 

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

9

V УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ

ПОНУДУ

11
VI ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 20
VII МОДЕЛ  УГОВОРА 24
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА  СЕ ПОПУНИ

27
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 28
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 29
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

30
XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

31

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “ Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб.

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Интернет страница наручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/15  су услуге – извођења екскурзије и наставе у природи.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о  јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контак лице и служба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1/15, je Услуга извођења екскурзије и наставе у природи. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 1:  Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање- Ниш- Нишка Бања-Врање. Посета споменицима на Бубњу и Ћеле  кули.

Планирани број ученика:  85 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 2:  Једноднвени излет за ученике  другог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање-Соко Бања-Врање.(са посетом излетишту Озрен).

Планирани број ученика: око 60 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу),  стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 3:  Једноднвени излет за ученике трећег  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац– Врњачка  Бања – Врање ( са  посетом  манастирима  Лазарица, Љубостиња и  Жича).  .

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењ. старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: крај  маја – почетак  јуна 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)

 Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

——————————————————————————————————————————

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 4:  Једноднвени излет за ученике четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац (обилазак цркве Лазарица, споменика кнезу Лазару) – манастир Љубостиња , Жича – Врњачка  Бања (разгледање) – Врање.

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешинње и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: друга половина маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.

Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

 

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

——————————————————————————————————————————

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

———————————————————————————————————————————-

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 5:  Дводневена  екскурзија  за ученике петог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 5. разреда на  бази  једног  пуног пансиона,на релацији:

 1. Дан: Врање – манастир Раваница – Ресавска  пећина – манастир Манасија – Топола – Врњачка  бања. Смештај  у  хотелу. Вечера. Ноћење.
 2. Дан: Врњачка  бања (доручак)  – манастир Студеница – Врњачка бања( ручак) – манастир Љубостиња – Крушевац  – Врање.

Планирани број ученика:  око 90 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  један пуни пансион.

Датум организовања екскурзије:  мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу „Фонтана“.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

——————————————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 6:  Дводневна  екскурзија за ученике шестог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 6. разреда на релацији Релација:

1 дан: Врање – Краљево – Златибор – Тара.

Полазак у 6.00 сати  испред  школе.  Краћа  успутна  задржавања ради одмора. Наставак  пута  за  Краљево. Посета манастиру Жича. У овчарско-кабларској  клисури  разгледање  манастира Благовештење. Долазак на Златибор и дужи одмор.Одлазак  на  Тару. Смештај  у  хотелу „Оморика“. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Тара- Мокра  гора- Врњачка  бања – Врање.

Доручак.Одлазак у Мокру Гору и вожња возићем „Шарганска осмица“ а затим  обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак пута за Врњачку Бању. Ручак у  ресторану  хотела  „Бреза“. Дужи одмор за слободне активности. У поподневним  сатима  одлазак  из  Бање.  Са  краћим  успутним  одморима долазак у  Врање до 21 сат.

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и један издвојени ручак.

Датум организовања екскурзије: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Оброци: Вечера и доручак у хотелу. Ручак у ресторану на успутној локацији.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

———————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 7:  Дводневна екскурзија  за ученике седмог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Релација:

 1. Дан:Врање – Крушевац – Краљево – Ужице  – Пожега.

Полазак у 6.00 сати испред  школе. Краћи успутни одмор. Наставак пута  за  Крушевац. Посета цркви Лазарице.  Наставак  пута  за Краљево. Посета манастира Љубостиња и Жича. Наставак пута за Ужице и обилазак Кадињаче. Одлазак за Пожегу и смештај у хотелу. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Пожега – Кремна – Мокра  Гора – Златибор – Врање.

Доручак. Одлазак у Кремну и посета локалитета. Одлазак на Мокру Гору и  вожња  возићем „Шарганска осмица“ а затим и обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак  пута за Златибор.Ручак у ресторану и дужи одмор. Полазак за Врање са краћим успутним одморима. Долазак у Врање до 21 сат.

 

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и са једним издвојеним ручком у ресторану.

Датум организовања екскурзије: мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.
 • Оброци: вечера и доручак у истом хотелу, ручак у ресторану на успутној локацији .
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 8:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике другог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике 2.разреда( одељење 2-1), на Бесној  Кобили.

 

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика:  око 15 ученика у једном одељењу 2 разреда. .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу.
 • Гратис: за наставника(1) , за ученика (1), за лекара (1), и стручног вођу пута (1).

 

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 9:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике првог , трећег и  четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике првог, трећег и  четвртог разреда, (укупно 10 одељења), у Соко Бањи.

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика: око 130 ученика у сва три  разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу“ Здрављак“.
 • Гратис: један за наставника, и један за ученика, по одељењу. (укупно 20), за лекара (1), стручног вођу пута (1).

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

                         1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

.                      3)  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

4) Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце.

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

5) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

6) Да у моменту подношења понуде има резервацију смештаја (за вишедневне  екскурзије  и  наставу  у  природи), доказ: потврда  о резервацији тј. предрезервацији.

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова

туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид  доказе који су  јавно  доступни  на  интернет  страницама  надлежних  органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду  на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

 1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова  доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба  бити  назначено  о којој се  партији  ради.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и наставе у природи – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније

20.02.2015. године, до 10:00  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 20.02.2015. године, у 12:00 часова, у радним просторијама  Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

2.1.Понуда мора да садржи:

 

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.-  ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

–  Модел уговора – Понуђач ће модел уговора  попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац  X  у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији).За критеријум где се бодује и број уговора,потребно је доставити фотокопије  уговора или списак остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године,потписан и оверен од стране понуђача, за чију тачност гарантује.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац  X у конкурсној документацији  – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

 

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Измена   и   допуна   понуде  за  јавну  набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 1/15 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

 

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду може да поднесе само једну понуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум  буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног  споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна  рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 6 месеци  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Цена Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,  мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које понуђач има у реализацији  предметне  јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена, наручилац  ће  поступити  у  складу   са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене  (образац VIII у конкурсној  документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

 

 1. 1 Средство финансијског обезбеђења.

 

11.1. Авансуговор о јавној набавци

 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира, сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања,  на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

 

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  – број  _____“,  на неки од следећих начина:

– факсом на број  017/411-623;

– електронским  путем  на е-маиладресу  школе.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  економски најповољнија понуда“.

Избор   између   достављених   благовремених   и   прихватљивих   понуда   применом

критеријума економски најповољнија понудаподразумева рангирање понуда само и искључиво на  основу  броја пондера који се додељују на основу следећих критеријума:

1)         понуђена цена  –  60 пондера;

2)         референтна листа – 30 пондера

3)         услови плаћања  – 10 пондера

 

Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:

ЦП= 60*( ЦПмин/ЦПх) где су:

ЦП – број добијених пондера,

ЦПмин – најнижа понуђена цена и

ЦПх – цена из понуде која се бодује.

 

 Референтна   листа  (РЛ)

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.

Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) (максимум 20 пондера) и то:

Преко 50 уговора:      20 пондера

Од 40 до 50 уговора: 17 пондера

Од 30 до 40 уговора: 14 пондера

Од 20 до 30 уговора: 11 пондера

Од 10 до 20 уговора:   8 пондера

До 10 уговора:              5 пондера

 

 Списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) у виду потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе са износима и датумима   (максимум 5 пондера) и то:

Остварен промет (на основу потврда) преко 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 10 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 15 – 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 8 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 10 – 15.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 5 пондера

Остварен промет (на основу потврда  до 10.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 2 пондера

 

  Услови плаћања  (УП)

Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

-5 и више  рата……  10 пондера,

-1-4 рата …………..    5 пондера.

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП

 

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чију  понуду комисја процени  као повољнију .

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без  обзира  на  начин  достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу уговиора  или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у истом поступку јавне набавке поново  поднет захтев  за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун буџета  Републике  Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а ОП број 1/13, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до  доношења одлуке  о поднетом  захтеву за  заштиту права,  ако  Републичка комисија  за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010. године у коме је превиђено: “Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 

2)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15: за  партију бр. _____________________________________________

 

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Рок и начин плаћања Авансно у више рата, већим делом. Са  обавезом  исплате целог  потраживања  најкасније  30 дана  од  извршења  услуге.
Рок важења понуде 6 месеца  након отварања понуде
Рок извршења У складу са Програмом – Прилог III
Место  извршења У складу са Програмом – Прилог III

 

 

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII    ОБРАЗАЦ

 

 

                                                                           МОДЕЛ УГОВОРА

О  извођењу екскурзије /наставе у природи ученика ________ разреда за школску 2014/2015.годину

Закључен ____________.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Тијана Ђокић , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи за ученике ______________ разреда за школску 2014/2015.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке на основу позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.01. 2015.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика _______________ разреда за школску 2014/2015.годину,и ближе је одређен усвојеном понудом  пружаоца услуге од ________2015. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије/наставе у природи из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. Овог  члана утврди  након  добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

 

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре је након  закључења  уговора.

             

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Изузетно, измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

 

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 1/2015,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове   платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 1. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

 

                                                                                          Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________,саседиштем____________________,ПИБ____________, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

      Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

 

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

 

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ……………………………….___________________________

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи _____

број 1/15

 

 

Партија број _

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
 УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

 

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

М.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________________ као понуђач са адресом   __     ________               , дајем

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 01/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

 1. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:  __________________________________________________________________, из  ____________________,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе у природи, број 1/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                            М.П.                _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи, за потребе Установе,  број  1/15  дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:                                                                                                               , из                                              ,

 

изјављујем  да  сам  сагласан, у  случају да ми буде додељен уговор , да ћу приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницу на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:                                                         М.П.              ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2011/12. г Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                        

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  Марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                                                   Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                                                          ____________________

 

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

                                           

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

 „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

17500 ВРАЊЕ, Француска бб.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА УЧЕНИКЕ од 1. до 8. РАЗРЕДА У ШК. 2014./2015.Г.

 

 

 

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

 

 

Јавна  набавка  бр. 1 /15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна  документација  има  32  стране

 

 

 

 

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број:1016. од 18.11.2014.године), припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи број 1/15, ради закључивања уговора  о  јавној  набавци

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
 

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

 

4

 

 

 

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

9

V УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ

ПОНУДУ

11
VI ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 20
VII МОДЕЛ  УГОВОРА 24
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА  СЕ ПОПУНИ

27
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 28
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 29
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

30
XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

31

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа “ Светозар Марковић“ Врање

Адреса: Француска бб.

ПИБ: 100548681

Матични број:  07330162

Интернет страница наручиоца: osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/15  су услуге – извођења екскурзије и наставе у природи.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о  јавној  набавци.

 

 1. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

 

 

6 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

 

 1. 7. Контак лице и служба

Дејан Николић, тел. 017/404-220,  osmarkovic@yahoo.com

 

 1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о закључењу уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1/15, je Услуга извођења екскурзије и наставе у природи. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 1:  Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање- Ниш- Нишка Бања-Врање. Посета споменицима на Бубњу и Ћеле  кули.

Планирани број ученика:  85 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу), стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 2:  Једноднвени излет за ученике  другог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање-Соко Бања-Врање.(са посетом излетишту Озрен).

Планирани број ученика: око 60 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: мај 2015. године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)
 • Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (један по одељењу),  стручног вођу пута (1).
 • У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 3:  Једноднвени излет за ученике трећег  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац– Врњачка  Бања – Врање ( са  посетом  манастирима  Лазарица, Љубостиња и  Жича).  .

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењ. старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: крај  маја – почетак  јуна 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.)

 Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

——————————————————————————————————————————

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 4:  Једноднвени излет за ученике четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Релација: Врање –  Крушевац (обилазак цркве Лазарица, споменика кнезу Лазару) – манастир Љубостиња , Жича – Врњачка  Бања (разгледање) – Врање.

Планирани број ученика: око 80 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешинње и стручни вођа пута.

Трајање:  1 дан.

Датум организовања екскурзије: друга половина маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе /клима, тв.

Гратис: 5 за наставнике и 5 за ученике (1 по одељењу),  стручног вођу пута 1.

 • Организован обилазак знаменитости и околине уз пратњу водича.

 

У цену треба урачунати: превоз деце на релацији , улазнице за паркове и објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

 

——————————————————————————————————————————

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

———————————————————————————————————————————-

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 5:  Дводневена  екскурзија  за ученике петог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 5. разреда на  бази  једног  пуног пансиона,на релацији:

 1. Дан: Врање – манастир Раваница – Ресавска  пећина – манастир Манасија – Топола – Врњачка  бања. Смештај  у  хотелу. Вечера. Ноћење.
 2. Дан: Врњачка  бања (доручак)  – манастир Студеница – Врњачка бања( ручак) – манастир Љубостиња – Крушевац  – Врање.

Планирани број ученика:  око 90 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  један пуни пансион.

Датум организовања екскурзије:  мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу „Фонтана“.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

——————————————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 6:  Дводневна  екскурзија за ученике шестог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је дводневна екскурзија за ученике 6. разреда на релацији Релација:

1 дан: Врање – Краљево – Златибор – Тара.

Полазак у 6.00 сати  испред  школе.  Краћа  успутна  задржавања ради одмора. Наставак  пута  за  Краљево. Посета манастиру Жича. У овчарско-кабларској  клисури  разгледање  манастира Благовештење. Долазак на Златибор и дужи одмор.Одлазак  на  Тару. Смештај  у  хотелу „Оморика“. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Тара- Мокра  гора- Врњачка  бања – Врање.

Доручак.Одлазак у Мокру Гору и вожња возићем „Шарганска осмица“ а затим  обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак пута за Врњачку Бању. Ручак у  ресторану  хотела  „Бреза“. Дужи одмор за слободне активности. У поподневним  сатима  одлазак  из  Бање.  Са  краћим  успутним  одморима долазак у  Врање до 21 сат.

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и један издвојени ручак.

Датум организовања екскурзије: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Оброци: Вечера и доручак у хотелу. Ручак у ресторану на успутној локацији.
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

———————————————————————————————————————-

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 7:  Дводневна екскурзија  за ученике седмог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Релација:

 1. Дан:Врање – Крушевац – Краљево – Ужице  – Пожега.

Полазак у 6.00 сати испред  школе. Краћи успутни одмор. Наставак пута  за  Крушевац. Посета цркви Лазарице.  Наставак  пута  за Краљево. Посета манастира Љубостиња и Жича. Наставак пута за Ужице и обилазак Кадињаче. Одлазак за Пожегу и смештај у хотелу. Вечера. Организована  дискотека. Ноћење.

2 дан: Пожега – Кремна – Мокра  Гора – Златибор – Врање.

Доручак. Одлазак у Кремну и посета локалитета. Одлазак на Мокру Гору и  вожња  возићем „Шарганска осмица“ а затим и обилазак Кустуричиног „Дрвенграда“. Наставак  пута за Златибор.Ручак у ресторану и дужи одмор. Полазак за Врање са краћим успутним одморима. Долазак у Врање до 21 сат.

 

Планирани број ученика: 80 ученика у 4 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  2 дана, на  бази једног полупансиона и са једним издвојеним ручком у ресторану.

Датум организовања екскурзије: мај 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.
 • Оброци: вечера и доручак у истом хотелу, ручак у ресторану на успутној локацији .
 • Све пешачке туре са локалним водичима.
 • Гратис: за наставнике (4), једног ученика по одељењу (4), лекара (1), стручног вођу пута (1).

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 8:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике другог  разреда

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике 2.разреда( одељење 2-1), на Бесној  Кобили.

 

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика:  око 15 ученика у једном одељењу 2 разреда. .

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу.
 • Гратис: за наставника(1) , за ученика (1), за лекара (1), и стручног вођу пута (1).

 

——————————————————————————————————————————————–

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

 1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије и наставе у природи

Партија број 9:  Шестодневна  настава  у природи  за ученике првог , трећег и  четвртог  разреда

 

 1. 2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије

 

Предметна јавна набавка је шестодневна настава у природи за ученике првог, трећег и  четвртог разреда, (укупно 10 одељења), у Соко Бањи.

Услуге смештаја:

 • Пет ноћења и пет пуних пансиона (доручак,ручак,ужина и вечера) са разноврсном храном прилагођеном деци школског узраста.
 • Вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне), без спратних кревета.
 • Свака соба са посебним купатилом.
 • Свакодневно одржавање соба и купатила (усисавање, дезинфиковање итд).
 • Обезбеђено адекватно грејање свих просторија.
 • Обезбеђен простор у објекту за организовање васпитно-образовних активности.
 • Организацију спортско-рекреативних активности и обезбеђење рекреатора-аниматора.
 • Све предвиђене дневне активности морају бити реализоване до 22 сата.
 • Надзор лекара у самом објекту 24 сата.
 • Обезбеђен простор за изолацију болесне деце.

Планирани број ученика: око 130 ученика у сва три  разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењски старешина и стручни вођа пута.

 • Датум организовања наставе у природи: маја 2015.године.

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача.)
 • Смештај: у хотелу“ Здрављак“.
 • Гратис: један за наставника, и један за ученика, по одељењу. (укупно 20), за лекара (1), стручног вођу пута (1).

 

 

 

——————————————————————————————————————————-

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

1.1.  Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
 • Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (члан 75. став 1. тачка 3) Закона);
 • Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);
 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

                         1) Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

2)  Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања наставе у природи.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора- полисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије или наставе у природи.

.                      3)  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

4) Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце.

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

5) Уговор о ангажовању лекара (за вишедневне екскурзије и наставу у природи) – за наставу у природи обавезно лекар педијатар – овај документ се доставља 5 дана уочи поласка на путовање.

6) Да у моменту подношења понуде има резервацију смештаја (за вишедневне  екскурзије  и  наставу  у  природи), доказ: потврда  о резервацији тј. предрезервацији.

 

1.3    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 • Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

         Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 • Услов из члана став 1 тачка 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова

туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), или потврду исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа  или  адекватан  документ  предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља  у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 • Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава  мора бити  потписана од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид  доказе који су  јавно  доступни  на  интернет  страницама  надлежних  органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду  на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

 1. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испуњености обавезних и додатних услова  доставља у једном примерку,а обрасце за сваку партију одвојено у посебној коверти, на којој  треба  бити  назначено  о којој се  партији  ради.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије и наставе у природи – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније

20.02.2015. године, до 10:00  часова.

Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде, на  коверти,  односно  кутији у  којој се понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У  потврди о  пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 20.02.2015. године, у 12:00 часова, у радним просторијама  Основна школа “Светозар  Марковић“ Врање, Француска  бб.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

2.1.Понуда мора да садржи:

 

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.-  ПРЕМА  ПРОГРАМУ УТОВАЊА  ЗА  ПОДНЕТУ ПАРТИЈУ.

Доказе о испуњености  услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

–  Модел уговора – Понуђач ће модел уговора  попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела оквирног споразума (образац VII у конкурсној документацији);

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац  изјаве о  независној  понуди  који мора бити потписан и оверен печатом,  дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац  X  у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под  матерјалном  и  кривичном  одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

–  Образац Потврде за референце,попуњен, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији).За критеријум где се бодује и број уговора,потребно је доставити фотокопије  уговора или списак остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама за протекле три школске године,потписан и оверен од стране понуђача, за чију тачност гарантује.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни  део,  понуђачи  попуњавају читко,  а  овлашћено  лице понуђача  исте  потписује  и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац  X у конкурсној документацији  – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасци  који  подразумевају  давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац X у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да  се понуђачи определе да  један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у  конкурсној  документацији  (изузев  образаца  који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Партија број 1: Једнодневна екскрузија за ученике првог разреда;

Партија број 2: Једнодневна  екскурзија за ученике другог разреда;

Партија број 3: Једнодневна  ексркурзија  за ученике трећег разреда;

Партија број 4: Једнодневна  екскурзија  за ученике четвртог разреда;

Партија број 5: Дводневна екскрузија за ученике петог разреда;

Партија број 6: Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда;

Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике седмог разреда;

Партија број 8: Настава у природи за ученике другог  разреда;

Партија број 9: Настава у природи за ученике од првог, трећег  и четвртог разреда.

 

 1. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач  је  дужан  да јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

 

Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 01/15 – НЕ ОТВАРАТИили

Измена   и   допуна   понуде  за  јавну  набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и настава у природи, број 1/15 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

 

 1. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач  који  је самостално поднео понуду може да поднесе само једну понуду  у оквиру једне  партије , односно може поднети по једну понуду у свакој партији.

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати   у  више заједничких понуда.

У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. Понуда са подизвођачем

Уколико  понуђач  подноси понуду  са  подизвођачем  дужан је  да у  Обрасцу  понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе  да понуду подноси  са подизвођачем, проценат укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити  подизвођачу, а  који  не  може  бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично  извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум  буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном  споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

 

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног  споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Авансно плаћање у већем делу.   Наручилац у више месечних рата преноси новчана средства према динамици уплате на рачун Пружаоца услуге, с тим да се Пружаоцу изврши потпуна исплате услуге најкасније у року од  30  дана од дана извршења услуге.

Приликом сачињавања понуде у погледу одређивања рата на које се може извршити исплата водити рачуна да након изведене екскурзије/ наставе у природи остане само  једна  рата за уплату.

Остале појединости везане за исплату изведених услуга  дате су у моделу уговора.

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 6 месеци  од  дана отварања понуда.

 

 1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.

Цена Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,  мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим  трошковима  које понуђач има у реализацији  предметне  јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена, наручилац  ће  поступити  у  складу   са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене  (образац VIII у конкурсној  документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

 

 1. 1 Средство финансијског обезбеђења.

 

11.1. Авансуговор о јавној набавци

 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, за повраћај авансног плаћања, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од најмање 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира, сва новчана средства које уплате родитељи ученика према динамици плаћања,  на рачун Извршиоца пре уговореног рока за реализацију екскурзије. Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу у року од 30 дана  од дана извршења услуге.

 

 

 1. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и  подносилаца  пријава,  као  и  податке  о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

 

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику  поштом и истовремено ће  ту  информацију  објавити на Порталу  јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  – број  _____“,  на неки од следећих начина:

– факсом на број  017/411-623;

– електронским  путем  на е-маиладресу  школе.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана пре истека  рока  за  подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,

односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. Додатно обезбеђење  испуњења  обавеза  понуђача  који  се  налазе  на списку

негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1)  поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

Доказ може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)   извештај  надзорног  органа о  изведеним радовима  који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6)  изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом  понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења  оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро  извршење  посла, која  ће  бити  са  клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа  за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од  укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

 

 1. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  економски најповољнија понуда“.

Избор   између   достављених   благовремених   и   прихватљивих   понуда   применом

критеријума економски најповољнија понудаподразумева рангирање понуда само и искључиво на  основу  броја пондера који се додељују на основу следећих критеријума:

1)         понуђена цена  –  60 пондера;

2)         референтна листа – 30 пондера

3)         услови плаћања  – 10 пондера

 

Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:

ЦП= 60*( ЦПмин/ЦПх) где су:

ЦП – број добијених пондера,

ЦПмин – најнижа понуђена цена и

ЦПх – цена из понуде која се бодује.

 

 Референтна   листа  (РЛ)

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.

Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) (максимум 20 пондера) и то:

Преко 50 уговора:      20 пондера

Од 40 до 50 уговора: 17 пондера

Од 30 до 40 уговора: 14 пондера

Од 20 до 30 уговора: 11 пондера

Од 10 до 20 уговора:   8 пондера

До 10 уговора:              5 пондера

 

 Списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) у виду потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе са износима и датумима   (максимум 5 пондера) и то:

Остварен промет (на основу потврда) преко 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 10 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 15 – 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 8 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 10 – 15.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 5 пондера

Остварен промет (на основу потврда  до 10.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 2 пондера

 

  Услови плаћања  (УП)

Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

-5 и више  рата……  10 пондера,

-1-4 рата …………..    5 пондера.

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП

 

 1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу, чију  понуду комисја процени  као повољнију .

 1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без  обзира  на  начин  достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу уговиора  или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово  подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако  је  у истом поступку јавне набавке поново  поднет захтев  за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун буџета  Републике  Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а ОП број 1/13, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до  доношења одлуке  о поднетом  захтеву за  заштиту права,  ако  Републичка комисија  за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01, 16.09.2010. године у коме је превиђено: “Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 

2)

 

Назив подизвођача:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

Адреса:

 

Матични број:

 

Порески идентификациони број:

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи, број 01/15: за  партију бр. _____________________________________________

 

 

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Рок и начин плаћања Авансно у више рата, већим делом. Са  обавезом  исплате целог  потраживања  најкасније  30 дана  од  извршења  услуге.
Рок важења понуде 6 месеца  након отварања понуде
Рок извршења У складу са Програмом – Прилог III
Место  извршења У складу са Програмом – Прилог III

 

 

У цену су урачунати гратиси сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:                                                                 М.П.

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII    ОБРАЗАЦ

 

 

                                                                           МОДЕЛ УГОВОРА

О  извођењу екскурзије /наставе у природи ученика ________ разреда за школску 2014/2015.годину

Закључен ____________.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Тијана Ђокић , МБ: 07330162, ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи за ученике ______________ разреда за школску 2014/2015.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке на основу позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.01. 2015.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика _______________ разреда за школску 2014/2015.годину,и ближе је одређен усвојеном понудом  пружаоца услуге од ________2015. године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

                   Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије/наставе у природи из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. Овог  члана утврди  након  добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

 

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге.  Испостављање прве  фактуре је након  закључења  уговора.

             

                 Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне,да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Изузетно, измена програма или делова програма путовања могу се вршити само из  оправданих разлога по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3.овог члана,обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

 

Уговорна казна

 Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 1/2015,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Пружалац  услуге  сноси  трошкове   платног  промета.

У случају неизвршења услуге, Пружаоц услуге је у обавези да изврши повраћај авансно уплаћених средстава, у супротном наручилац има право да активира средство финансијског  обезбеђења (меницу).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 1. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

 

                                                                                          Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________,саседиштем____________________,ПИБ____________, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

      Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

      Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

 

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, спорове ће решавати надлежни суд.

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

 

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ……………………………….___________________________

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије и наставе у природи _____

број 1/15

 

 

Партија број _

 

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
 УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

 

                       

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, осигурање ученика, трошкови водича, итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

 

 

У                                                                                                        Потпис овлашћеног лица

М.

Дана:                             

 

 

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________________ као понуђач са адресом   __     ________               , дајем

 

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге извођења екскурзије  и наставе у природи, број 01/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

У _______________________, дана ____________________

 

Потпис овлашћеног лица ___________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне набавке  у  смислу  закона  којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може  трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

 1. СТАВ 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:  __________________________________________________________________, из  ____________________,  у  поступку  јавне  набавке  услуга  организовања екскурзије и наставе у природи, број 1/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                            М.П.                _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

За јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије /наставе у природи, за потребе Установе,  број  1/15  дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач:                                                                                                               , из                                              ,

 

изјављујем  да  сам  сагласан, у  случају да ми буде додељен уговор , да ћу приликом закључивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним  овлашћењем  за, у складу са Конкурсном документацијом –односно авансну меницу на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

 

 

 

 

 

 

 

У                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

 

Дана:                                                         М.П.              ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2011/12. г Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)