Понуда за 8 разред -2014/2015

ОШ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“ ВРАЊЕ

                                    

Позив за подношење понуде

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

ОШ „Светозар  Марковић“, ул. Француска бб,  17500 Врање ;   www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

 

Врста поступка: јавна набавка мале  вредности.

 

Предмет јавне набавке бр. 01/2014: услуге организовања екскурзија за ученике 8. разреда за школску 2014/2015.годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ове конкурсне документације.

 

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012),конкурсном докуметацијом и позивом.Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику,у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 23.10.2014. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења на адресу:

ОШ „Светозар  Марковић“

Ул. Француска бб. 

17500 Врање

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/2014 „услуга организовање екскурзија 8. разреда за школску 2014/2015.годину, с позивом на број јавне набавке: 01/2014 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца: Основна школа „Светозар Марковић“,Француска бб, Врање. Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком , у целини и запечаћене.

Понуда мора бити јасна,недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 23.10.2014. године у 13,00 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“,улица Француска бб, Врање, коме могу да присуствују  овлашћени  представници  понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок  за доношење одлуке о додели уговора  не може бити дужи од 10 дана од дана  јавног отварања понуде  у складу са члан 108. став 3. Закона о јавним набавкама.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 тел: Дејан  Николић

          017/404-220

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  ВРАЊЕ

 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

 БРОЈ: 912.

 ДАТУМ  14.10.2014.година

 

 

                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.годину.

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/14

 

2014  година

 

Конкурсна документација има 36 страна.

САДРЖАЈ

 

I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ………………………………………………..3

 

II – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ………… 7

 

III -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ………………………………………………………………………10

 

IV –ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА……………………………………………………    ……11

V ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА…………………………………………………..  …17

VI –ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА..22

 

VII –ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ      …………………………….23

 

VIII – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ………………………………………… ……………………..24

 

IX – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА………………………………………………………………………………………..25

 

X –  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЋУ………………………………………………..26

 

XI –  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ

ПОНУДУ……………………………………………………………………………………………..27

 

XII – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ………… ……………………………………..28

 

XIII – ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ………………………………………………………………29

XIV- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ…………………………………..30

XV- МОДЕЛ УГОВОРА……………………………………………………………………………….32

XVI- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ…………………………………………………………….36

 

 

 

I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 • Наручилац

 

Наручилац ОШ „Светозар Марковић“у Врању,Француска бб.позива све заинтерес- оване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

 

      1.2.  Врста поступка јавне набавке

 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ „Светозар  Марковић“ Врање, дана  14.10.2014.године.

 

1.3.Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке бр.01/14 је набавка услуге организовање екскурзије за ученике 8. разреда за школску 2014/2015.годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

 

Подаци о предмету јавне набавке

Предметна јавна набавка је тродневна екскурзија за ученике 8. разреда на релацији: Врање – Београд – Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад – Стара  Пазова  – Врање.

 

1.дан:Врање – Београд – Нови Сад.Садржај: Полазак у  6.00 сати испред  школе. Краћи  успутни одмор.Долазак у Београд и обилазак и храма Светог Саве.Одлазак у Сремске  Карловце и посета Гимназији. Наставак  пута  и  посета Манастирима  Крушедол  и  Хопово на Фрушкој Гори. Долазак у Нови Сад. Смештај у хотелу„ Аурора“. Вечера. Ноћење.

2 дан: Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад. Садржај: Доручак. Целодневни  излет  до  Суботице ,  обилазак  „Градске  куће“. Одлазак на  Палић, посета ЗОО врту и ручак.  Посета  ергели Зобнатица и двору Дунђерски. Повратак у Нови Сад. Смештај у хотелу„Аурора“. Вечера. Ноћење.

3 дан: Нови Сад – Стара Пазова – Врање.Садржај:Доручак.Обилазак Новог Сада (Петроварадинска  тврђава, Саборна  црква,  Дунавска  и  Змај  Јовина  улица, Владичански  двор,…)Одлазак из Новог Сада, долазак у Стару Пазову, обилазак „Куће фудбала“ у  пратњи водича.Ручак.Посета Смедеревској  тврђави. Долазак у Врање до 22 сата.

Планирани број ученика: око 110 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  3 дана, 2 полу пансиона ( и два ручка у ресторанима ван хотела)

Датум организовања екскурзије: крај октобра 2014.године. Плаћање: у више једнаких месечних  рата.

 

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.
 • Све пешачке туре са локалним водичима

.

 • Гратис: за наставнике (5), једног ученика по одељењу (5), лекара (1), стручног вођу пута (1).

 

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

1.4. Рок и начин подношења понуде

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.10.2014. године до 10 сати  у канцеларији секретара Школе у Врању, Француска бб.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговрeмену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговрмену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: ОШ „Светозар  марковић“ 17500 Врање, Француска  бб.

Понуђач ће на коверти назначити следеће:

”Понуда за јавну набавку услуге – организовање  екскурзије за ученике 8. разреда за школску 2014./2015.годину.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, или може неведене податке попунити на приложеном обрасцу (страна 5.) и залепити на коверат.

Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена.

Понуђач може да поднесе само једну понуду за исту партију. 

 

 

1.5.   Време и место отварања понуда

 

Јавно отварање понуда одржаће се 23.10. 2014. године  у 13  часова, у Врању, ул.Француска бб. у канцеларији директора Школе.

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

1.6   Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде

 

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.О ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи (правна лица)  који испуњавају обавезне  и додатне услове за учешће  у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом:

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

 

 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и Лиценца за обављање послова туристичке организације.

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, без обзира на датум издавања и Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (“Сл.гласник РС“бр.36/2009). (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 

2.Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

ДОКАЗИ:

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива.

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива. – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења , али и према месту пребивалишта законског заступника.

(Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције).

 

 

 1. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

ДОКАЗИ: Потврда привредног и потврда прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда. Докази морају бити издати након слања позива за подношење понуда, и морају садржати доказ да понуђач на дан позива за подношење понуда 14.10.2014., није имао изречену меру забране делатности. (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 1. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

ДОКАЗИ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Уверења морају бити издата после објављивања јавног позива. (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

 

 1. Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

 

 1. Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговораполисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије.

. 3.  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

 

 

 1. Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету понуду, као и Опште услове путовања.

ДОКАЗ: Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем и дестинацијама датим у Позиву и Конкурсној документацији, као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.

 

 1. Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце.

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Образац 1.

 

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.1/2014, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ

 

Да квалитетно пружимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

 

Укупна вредност понуде изражена у дин.  без ПДВ-а:
Словима:
Укупна вредност понуде изражена у дин. са ПДВ-ом:
Словима:
Вредност понуде за једног ученика  изражена у дин. без ПДВ-а:
Словима:
Вредност понуде за једног ученика изражена у дин. са ПДВ-ом:
Словима:

 

 1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача). Словима

 

3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом,програм путовања и Опште услове путовања.

4.Рок и начин плаћања ________________________________________________.

 1. Понуђени термин реализације услуге је _________________________.
 2. Гратис место: за 1 ученика по одељењу
 3. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда

( не краћи од 30 дана ).                    Словима

 

 

 

Датум:    _______________                                                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

M.П

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ

 

1. Oбразац понуде Образац бр . 1
2. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача Образац бр. 2
3. Образац за оцену испуњености услова подизвођача Образац бр. 2а
4. Општи подаци о понуђачу Образац бр. 3
5. Изјава о ангажовању подизвођача Образац бр. 4
6. Општи подаци о подизвођачу Образац бр. 5
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду Образац бр. 6
8. Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр. 7
9. Потврда за референце Образац бр. 8
10. Образац понуде Образац бр. 9
11. Образац трошкова припреме понуде Образац бр. 10
12. Образац изјаве о независној понуди Образац бр. 11
13. Модел уговора Образац бр. 12
 1. Образац структуре цене . Образац бр. 13

 

 

IV  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И       ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

 

 • ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 

 • ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/2014 за „услуга организовање екскурзија за ученике 8. разреда.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

 

 • САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

 

 

 • УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

 • ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“), као и додатне услове које испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)         понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)         понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)         понуђачу који ће издати рачун;

5)         рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)         обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање је у ратама по испостављеним фактурама.

 

 

 • ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са ПДВ-ом и без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

 

 

 • ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се путем електронске поште, е-пошта наручиоца: osmarkovic@yahoo.сom.

 

 • ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 • РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 • КРИТЕРИЈУМИ ЗАДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1)         понуђена цена  –  60 пондера;

2)         референтна листа – 30 пондера

3)         услови плаћања-  10 пондера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Цена (ЦП)

 

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:

 

ЦП= 60*( ЦПмин/ЦПх) где су:

 

ЦП – број добијених пондера,

ЦПмин – најнижа понуђена цена и

ЦПх – цена из понуде која се бодује.

 

 • Референцна листа (РЛ)

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.

Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

14.1. Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) (максимум 20 пондера) и то:

Преко 50 уговора:      20 пондера

Од 40 до 50 уговора: 17 пондера

Од 30 до 40 уговора: 14 пондера

Од 20 до 30 уговора: 11 пондера

Од 10 до 20 уговора: 8 пондера

До 10 уговора:           5 пондера

 

 Списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) у виду потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе са износима и датумима   (максимум 5 пондера) и то:

Остварен промет (на основу потврда) преко 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 10 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 15 – 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 8 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 10 – 15.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 5 пондера

Остварен промет (на основу потврда  до 10.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 2 пондера

 

 • . Услови плаћања (УП)

Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

-7-8 рата………………  10 пондера,

-4-6 рата …………..    5 пондера.

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. (Изјава на страни 17 овог позива).

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да, по позиву наручиоца у року од три дана од пријема позива достави оригинал или оверене копије доказа.

Уколико понуђач тада не достави оригинал или оверену копију наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да закључи уговор, у року од највише 10 дана од тренутка када се стекну законски услови.

 

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативних референци предвиђених  чланом 82. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“).

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну таксу са назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: Буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење понуда, долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Након доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права понуђач може поднети у року од 5 дана од дана пријема одлуке.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију седам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОПУЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању понуде, дужан је да исту прецрта црвеном бојом оловке,тако да је грешка видљива и правилно попуни плавом бојом оловке, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

 

ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010. године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Особа за контакт је Дејан  Николић, телефон 017/404-220,е-пошта:osmarkovic@yahoo.сom.

у периоду од 10,00-13,00 часова.

 

 

 

V ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ   УСЛОВА

 

5.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у ОБРАСЦУ 1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1.до.4. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

 Уколико  понуду подноси  група  понуђача  , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача,  дат је у ОБРАСЦУ 1а.),   потписану   од   стране   овлашћеног   лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити дужи од

5  дана,  не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

5.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

 

 1. Фотокопија уговора у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео) за најмање 2 аутобуса;

Доказ под тачком 1. и 2. треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

 1. Фотокопија уговора о осигурању од несрећног случаја за време реализације

екскурзије;

 1. Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича и лиценце за исте;
 2. Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији, као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.
 3. Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.)  оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

Доказе под тачкама 3. до 7. треба самостално да испуни понуђач.

 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)

 

Образац бр. 2.          

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

ПРИЛОГ 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра или изјава о испуњености услова и Лиценцу за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму(“Сл.гласник РС“бр.36/2009)  да  не
ПРИЛОГ 2. Доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, и то:

 • Извод из казнене евиденције основног суда;
 • Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;
 • Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП.
 да  не
ПРИЛОГ 3. Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности  или изјава о испуњености услова  да  не
ПРИЛОГ 4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе иУверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или изјава о испуњености услова  да  не
ПРИЛОГ 5. Фотокопија уговора о закупу, власништву или предрезервацији објекта са вишекреветним собама  да  не
ПРИЛОГ 6. Фотокопија уговора у својини, по основу закупа или пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за најмање 2 аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе  да  не
ПРИЛОГ 7. Фотокопија уговора – полисе о осигурању ученика и осталих путника од несрећног случаја за време реализације екскурзије  да  не
ПРИЛОГ 8. Фотокопија уговора са лекаром пратиоцем да не
ПРИЛОГ 9. Фотокопија уговора и лиценце за водиче да не
ПРИЛОГ 10. Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији,као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму. да не

ОБРАСЦИ:

 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац понуде да не
ОБРАЗАЦ БР. 2 Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача да не
ОБРАЗАЦ БР. Образац за оцену испуњености услова подизвођача да  не
ОБРАЗАЦ БР. 3 Општи подаци о понуђачу да  не
ОБРАЗАЦ БР. 4 Изјава о ангажовању подизвођача да не
ОБРАЗАЦ БР. 5 Општи подаци о подизвођачу да  не
ОБРАЗАЦ БР. 6 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду да  не
ОБРАЗАЦ БР. 7 Општи подаци о члану групе понуђача да не
ОБРАЗАЦ БР. 8 

 

Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца са износима и датумима. да не
ОБРАЗАЦ БР. 9 Образац понуде да не
ОБРАЗАЦ БР. 10 Образац трошкова припреме понуде да  не
ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац изјаве о независној понуди да  не
ОБРАЗАЦ БР. 12 Модел уговора да не
ОБРАЗАЦ БР. 13 Образац структуре цене да не

 

 

Напомена: Истаћи да се за доказе ПРИЛОГА 1. до 4. доставља Изјава, ОСИМ ЛИЦЕНЦЕ која се доставља у неовереној фотокопији.

 

(ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА).

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1. До 4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач                                                                                               [навести  назив понуђача]  у  поступку  јавне  набавке………………………[навести  предмет  јавне набавке] број ………………….[навести редни број јавне набавкe],  испуњава  све услове  из  чл.  75. став 1. тачка 1. до 4.  Закона у поступку јавне набавке велике вредности,  односно  услове  дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

Место:___ ___                                                                                   Понуђач:

Датум:                      _                                                             ___________________

 

М.П.

 

 

 

Напомена:   Уколико   понуду   подноси   група   понуђача   Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 2а

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

 

Бр. Прилога Документ Прилог уз понуду
ПРИЛОГ БР. 1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или изјава о испуњености услова и Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму(“Сл.гласник РС“бр.36/2009)  да не
ПРИЛОГ БР. 2 Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова или изјава о испуњености услова да не
ПРИЛОГ БР. 3 Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности или изјава о испуњености услова да не
ПРИЛОГ БР. 4 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода или изјава о испуњености услова да не

 

 

 

(ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА).

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

Подизвођач

[навести  назив

 

подизвођача] у поступку јавне набавке………………………[навести предмет јавне набавке] број ………………….[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране

државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

Место:_                             Датум:

 

 

Уколико   понуђач  подноси   понуду са подизвођачем  ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

М.П.
Подизвођач:

 

 

 Образац бр. 3.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

Пословно име или скраћени назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

 

 

 Датум: ________________ Име и презиме овлашћеног лица 

 

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ   ПОДИЗВОЂАЧА

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА УСЛУГАКОЈУ ИЗВОДИ  УЧЕШЋЕ

ПОДИЗВОЂАЧА

 

     

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.

 

 

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за  подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 5.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

Пословно име или скраћени назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
 Одговорна особа-директор
 Особа за контакт
 Телефон
 Телефакс
 E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац  потписује и оверава овлашћено  лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

 

 

Образац бр. 6.

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде: _________________

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. 01/2014услуга организовање екскурзије  8. разреда за школску 2014/2015.годину .Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ  И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ(процентулно) ПОТПИСОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:М.П.
Члан групе: Потпис одговорног лица:М.П.
Члан групе: Потпис одговорног лица:М.П.
Датум: __________________

 

 

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача –директори 

 

Образац бр. 7.

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 

Пословно име или скраћени називчлана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе понуђача
Одговорно лице члана групе-директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

 

 Датум: ________________ Име и презиме овлашћеног лица 

 

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

 

Образац бр. 8  ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2011/12. г Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                         

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                  Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                      ____________________

 

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

 

 

Образац 9.

ПОНУЂАЧ:

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  01/2014

 

Врста трошка  Вредност
Укупно без ПДВ-а:   
ПДВ :   
Укупно са ПДВ-ом:

 

Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

 

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

Образац бр. 11.                 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача  дајем следећу:

 

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач, _____________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке бр. 01/2014 – услуга организовање екскурзије за ученике 8. разреда ОШ „Светозар Марковић“ у Врању за школску 2014/2015.годину поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис одговорног лица 

 

 

М.П.

 

 

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА

О организовању екскурзије ученика 8. разреда за школску 2014/2015.годину

Закључен __________.2014.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Жика Младеновић , МБ: 07330162 ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије ученика 8. разреда за школску 2014/2015. годину, а по спроведеном поступку јавне набавке  на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.9. 2014.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика 8.разреда за школску 2014/2015.годину, и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца услуге од ________2014.године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

 

 

 

 

 

 

Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге. Испостављање прве фактуре је пре почетка датума одређеног за реализацију екскурзије.

    Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне, да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3. овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

Уговорна казна

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 01/2014,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 8. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

                                                                      Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

 

Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Суда у Врању.

 

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР   ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ………………………………………. ________________________

 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.          

 

Образац бр. 12       

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Редбр. OПИС ПРУЖЕНИХ УСЛУГА Цена по ученику у дин. без ПДВ-а Цена по ученику у дин. са ПДВ-ом Укупна цена за  ____ ученика у дин. без ПДВ-а Укупна цена за  _____ученика у дин. са ПДВ-ом
1. Аутобуски превоз 

 

2. Смештај у објекту са вишекреветним собама
3. Исхрана
4. Осигурање ученика и осталих путника
5. Пратилац групе-лекар
6. Пратилац групе-водич
7. Организац.трошковипутовања
8. Пратиоци: Одељенске старешине (6 – шест)
9. Пратилац: Стручни вођа пута
10. Локални водичи
11. Гратис за 1 ученика по одељењу
12. Улазнице за: ____________________________________________________________(у цену урачунати све улазнице за реализацију садржаја)

 

 У   К   У   П   Н   О: 

Датум:                                                                        (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:

 

ОШ „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“ ВРАЊЕ

                                    

Позив за подношење понуде

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

ОШ „Светозар  Марковић“, ул. Француска бб,  17500 Врање ;   www.skolasvetozarmarkovicwordpress.com

 

Врста поступка: јавна набавка мале  вредности.

 

Предмет јавне набавке бр. 01/2014: услуге организовања екскурзија за ученике 8. разреда за школску 2014/2015.годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ове конкурсне документације.

 

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/2012),конкурсном докуметацијом и позивом.Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику,у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 23.10.2014. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења на адресу:

ОШ „Светозар  Марковић“

Ул. Француска бб. 

17500 Врање

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/2014 „услуга организовање екскурзија 8. разреда за школску 2014/2015.годину, с позивом на број јавне набавке: 01/2014 (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 9,00  до 13,00 сати на адресу наручиоца: Основна школа „Светозар Марковић“,Француска бб, Врање. Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком , у целини и запечаћене.

Понуда мора бити јасна,недвосмислена,читко попуњена,оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана 23.10.2014. године у 13,00 часова у просторијама Наручиоца: Основне школе „Светозар Марковић“,улица Француска бб, Врање, коме могу да присуствују  овлашћени  представници  понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок  за доношење одлуке о додели уговора  не може бити дужи од 10 дана од дана  јавног отварања понуде  у складу са члан 108. став 3. Закона о јавним набавкама.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача за поједину партију или за све партије које су предмет ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете,науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010.године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 тел: Дејан  Николић

          017/404-220

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  ВРАЊЕ

 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“

 БРОЈ: 912.

 ДАТУМ  14.10.2014.година

 

 

                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.годину.

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/14

 

2014  година

 

Конкурсна документација има 36 страна.

САДРЖАЈ

 

I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ………………………………………………..3

 

II – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ………… 7

 

III -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ………………………………………………………………………10

 

IV –ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА……………………………………………………    ……11

V ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА…………………………………………………..  …17

VI –ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА..22

 

VII –ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ      …………………………….23

 

VIII – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ………………………………………… ……………………..24

 

IX – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА………………………………………………………………………………………..25

 

X –  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЋУ………………………………………………..26

 

XI –  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ

ПОНУДУ……………………………………………………………………………………………..27

 

XII – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ………… ……………………………………..28

 

XIII – ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ………………………………………………………………29

XIV- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ…………………………………..30

XV- МОДЕЛ УГОВОРА……………………………………………………………………………….32

XVI- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ…………………………………………………………….36

 

 

 

I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 • Наручилац

 

Наручилац ОШ „Светозар Марковић“у Врању,Француска бб.позива све заинтерес- оване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

 

      1.2.  Врста поступка јавне набавке

 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ „Светозар  Марковић“ Врање, дана  14.10.2014.године.

 

1.3.Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке бр.01/14 је набавка услуге организовање екскурзије за ученике 8. разреда за школску 2014/2015.годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

 

Подаци о предмету јавне набавке

Предметна јавна набавка је тродневна екскурзија за ученике 8. разреда на релацији: Врање – Београд – Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад – Стара  Пазова  – Врање.

 

1.дан:Врање – Београд – Нови Сад.Садржај: Полазак у  6.00 сати испред  школе. Краћи  успутни одмор.Долазак у Београд и обилазак и храма Светог Саве.Одлазак у Сремске  Карловце и посета Гимназији. Наставак  пута  и  посета Манастирима  Крушедол  и  Хопово на Фрушкој Гори. Долазак у Нови Сад. Смештај у хотелу„ Аурора“. Вечера. Ноћење.

2 дан: Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад. Садржај: Доручак. Целодневни  излет  до  Суботице ,  обилазак  „Градске  куће“. Одлазак на  Палић, посета ЗОО врту и ручак.  Посета  ергели Зобнатица и двору Дунђерски. Повратак у Нови Сад. Смештај у хотелу„Аурора“. Вечера. Ноћење.

3 дан: Нови Сад – Стара Пазова – Врање.Садржај:Доручак.Обилазак Новог Сада (Петроварадинска  тврђава, Саборна  црква,  Дунавска  и  Змај  Јовина  улица, Владичански  двор,…)Одлазак из Новог Сада, долазак у Стару Пазову, обилазак „Куће фудбала“ у  пратњи водича.Ручак.Посета Смедеревској  тврђави. Долазак у Врање до 22 сата.

Планирани број ученика: око 110 ученика у 5 одељења.

Носиоци предвиђених садржаја и активности: одељењске старешине и стручни вођа пута.

Трајање:  3 дана, 2 полу пансиона ( и два ручка у ресторанима ван хотела)

Датум организовања екскурзије: крај октобра 2014.године. Плаћање: у више једнаких месечних  рата.

 

Садржај:

 • Превоз аутобусима високе туристичке класе (клима, тв. два возача).
 • Смештај: у хотелу са најмање ***.
 • Све пешачке туре са локалним водичима

.

 • Гратис: за наставнике (5), једног ученика по одељењу (5), лекара (1), стручног вођу пута (1).

 

У цену треба урачунати: превоз деце на предвиђеној релацији, смештај и исхрану, улазнице за објекте за које посете нису бесплатне и евентуалне друге трошкове.

 

1.4. Рок и начин подношења понуде

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.10.2014. године до 10 сати  у канцеларији секретара Школе у Врању, Француска бб.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговрeмену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговрмену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: ОШ „Светозар  марковић“ 17500 Врање, Француска  бб.

Понуђач ће на коверти назначити следеће:

”Понуда за јавну набавку услуге – организовање  екскурзије за ученике 8. разреда за школску 2014./2015.годину.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, или може неведене податке попунити на приложеном обрасцу (страна 5.) и залепити на коверат.

Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена.

Понуђач може да поднесе само једну понуду за исту партију. 

 

 

1.5.   Време и место отварања понуда

 

Јавно отварање понуда одржаће се 23.10. 2014. године  у 13  часова, у Врању, ул.Француска бб. у канцеларији директора Школе.

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 

1.6   Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде

 

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.О ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи (правна лица)  који испуњавају обавезне  и додатне услове за учешће  у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом:

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

 

 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и Лиценца за обављање послова туристичке организације.

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, без обзира на датум издавања и Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму (“Сл.гласник РС“бр.36/2009). (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 

2.Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

ДОКАЗИ:

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива.

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника. Потврде морају бити издате после дана објављивања јавног позива. – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења , али и према месту пребивалишта законског заступника.

(Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције).

 

 

 1. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

ДОКАЗИ: Потврда привредног и потврда прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време слања позива за подношење понуда. Докази морају бити издати након слања позива за подношење понуда, и морају садржати доказ да понуђач на дан позива за подношење понуда 14.10.2014., није имао изречену меру забране делатности. (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 1. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

ДОКАЗИ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Уверења морају бити издата после објављивања јавног позива. (Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача).

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

 

 1. Да у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи) регистроване аутобусе високе туристичке класе (клима, тв/видео) и да располаже прецизне податке о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи.

ДОКАЗ: Фотокопија документа о својини,  уговора по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео).  Пре отпочињања путовања превозник је у обавези да поднесе:

 • за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци).
 • за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса ( не старији од 5 дана).
 • тахографске улошке за претходна 2 дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

 

 1. Да у моменту подношења понуде поседује закључену полису осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије.

ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговораполисе осугурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије.

. 3.  Да у моменту подношења понуде има закључен уговор са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

ДОКАЗ: Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича, који поседују важећу лиценцу (за 1 аутобус 1 водич).

 

 

 1. Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету понуду, као и Опште услове путовања.

ДОКАЗ: Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем и дестинацијама датим у Позиву и Конкурсној документацији, као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.

 

 1. Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) у предшколским установама, основним и средњим школама– референце.

ДОКАЗ: Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Образац 1.

 

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.1/2014, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ

 

Да квалитетно пружимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

 

Укупна вредност понуде изражена у дин.  без ПДВ-а:
Словима:
Укупна вредност понуде изражена у дин. са ПДВ-ом:
Словима:
Вредност понуде за једног ученика  изражена у дин. без ПДВ-а:
Словима:
Вредност понуде за једног ученика изражена у дин. са ПДВ-ом:
Словима:

 

 1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача). Словима

 

3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом,програм путовања и Опште услове путовања.

4.Рок и начин плаћања ________________________________________________.

 1. Понуђени термин реализације услуге је _________________________.
 2. Гратис место: за 1 ученика по одељењу
 3. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда

( не краћи од 30 дана ).                    Словима

 

 

 

Датум:    _______________                                                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

M.П

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ

 

1. Oбразац понуде Образац бр . 1
2. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача Образац бр. 2
3. Образац за оцену испуњености услова подизвођача Образац бр. 2а
4. Општи подаци о понуђачу Образац бр. 3
5. Изјава о ангажовању подизвођача Образац бр. 4
6. Општи подаци о подизвођачу Образац бр. 5
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду Образац бр. 6
8. Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр. 7
9. Потврда за референце Образац бр. 8
10. Образац понуде Образац бр. 9
11. Образац трошкова припреме понуде Образац бр. 10
12. Образац изјаве о независној понуди Образац бр. 11
13. Модел уговора Образац бр. 12
 1. Образац структуре цене . Образац бр. 13

 

 

IV  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И       ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

 

 • ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 

 • ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде”  или «Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/2014 за „услуга организовање екскурзија за ученике 8. разреда.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

 

 • САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

 

 

 • УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

 • ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“), као и додатне услове које испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)         понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)         понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)         понуђачу који ће издати рачун;

5)         рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)         обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање је у ратама по испостављеним фактурама.

 

 

 • ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са ПДВ-ом и без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

 

 

 • ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се путем електронске поште, е-пошта наручиоца: osmarkovic@yahoo.сom.

 

 • ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА  И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 • РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 • КРИТЕРИЈУМИ ЗАДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1)         понуђена цена  –  60 пондера;

2)         референтна листа – 30 пондера

3)         услови плаћања-  10 пондера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Цена (ЦП)

 

Максималан износ овог критеријума износи 60 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по формули:

 

ЦП= 60*( ЦПмин/ЦПх) где су:

 

ЦП – број добијених пондера,

ЦПмин – најнижа понуђена цена и

ЦПх – цена из понуде која се бодује.

 

 • Референцна листа (РЛ)

 

Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера.

Разрада бодовања РЕФЕРЕНЦИ:

14.1. Број остварених уговора са основним и средњим шкoлама и предшколским установама  за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) (максимум 20 пондера) и то:

Преко 50 уговора:      20 пондера

Од 40 до 50 уговора: 17 пондера

Од 30 до 40 уговора: 14 пондера

Од 20 до 30 уговора: 11 пондера

Од 10 до 20 уговора: 8 пондера

До 10 уговора:           5 пондера

 

 Списак најважнијих релевантних (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања) пружених услуга за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) у виду потврда издатих или потписаних од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе са износима и датумима   (максимум 5 пондера) и то:

Остварен промет (на основу потврда) преко 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 10 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 15 – 20.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 8 пондера

Остварен промет (на основу потврда од 10 – 15.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 5 пондера

Остварен промет (на основу потврда  до 10.000.000,00 динара СА ПДВ-ом: 2 пондера

 

 • . Услови плаћања (УП)

Максималан износ овог критеријума износи 10 пондера. Број пондера израчунава се на следећи начин:

-7-8 рата………………  10 пондера,

-4-6 рата …………..    5 пондера.

 

Укупна вредност пондера добија се збиром свих појединачних пондера:

БП = ЦП + РЛ+УП 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. (Изјава на страни 17 овог позива).

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да, по позиву наручиоца у року од три дана од пријема позива достави оригинал или оверене копије доказа.

Уколико понуђач тада не достави оригинал или оверену копију наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да закључи уговор, у року од највише 10 дана од тренутка када се стекну законски услови.

 

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  о постојању негативних референци предвиђених  чланом 82. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012“).

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:  Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје Наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну таксу са назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016

Прималац: Буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење понуда, долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Након доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права понуђач може поднети у року од 5 дана од дана пријема одлуке.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију седам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОПУЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању понуде, дужан је да исту прецрта црвеном бојом оловке,тако да је грешка видљива и правилно попуни плавом бојом оловке, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

 

ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених у Упутству за реализацију екскурзије  и наставе у природи у основној школи, које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја,број: 610-00-790/2010-01 , 16.09.2010. године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем.“

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Особа за контакт је Дејан  Николић, телефон 017/404-220,е-пошта:osmarkovic@yahoo.сom.

у периоду од 10,00-13,00 часова.

 

 

 

V ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ   УСЛОВА

 

5.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у ОБРАСЦУ 1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1.до.4. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

 Уколико  понуду подноси  група  понуђача  , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача,  дат је у ОБРАСЦУ 1а.),   потписану   од   стране   овлашћеног   лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити дужи од

5  дана,  не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

5.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

 

 1. Фотокопија уговора у својини, по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе (клима, тв/видео) за најмање 2 аутобуса;

Доказ под тачком 1. и 2. треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

 1. Фотокопија уговора о осигурању од несрећног случаја за време реализације

екскурзије;

 1. Фотокопија закључених уговора са довољним бројем водича и лиценце за исте;
 2. Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији, као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.
 3. Попуњен и оверен Образац бр.8 – Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.)  оверених од стране наручиоца (предшколске установе, основне и средње школе) са износима и датумима.

Доказе под тачкама 3. до 7. треба самостално да испуни понуђач.

 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)

 

Образац бр. 2.          

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

ПРИЛОГ 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра или изјава о испуњености услова и Лиценцу за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму(“Сл.гласник РС“бр.36/2009)  да  не
ПРИЛОГ 2. Доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, и то:

 • Извод из казнене евиденције основног суда;
 • Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;
 • Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП.
 да  не
ПРИЛОГ 3. Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности  или изјава о испуњености услова  да  не
ПРИЛОГ 4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе иУверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или изјава о испуњености услова  да  не
ПРИЛОГ 5. Фотокопија уговора о закупу, власништву или предрезервацији објекта са вишекреветним собама  да  не
ПРИЛОГ 6. Фотокопија уговора у својини, по основу закупа или пословно-техничкој сарадњи са власником регистрованих аутобуса за најмање 2 аутобуса за превоз ученика високе туристичке класе  да  не
ПРИЛОГ 7. Фотокопија уговора – полисе о осигурању ученика и осталих путника од несрећног случаја за време реализације екскурзије  да  не
ПРИЛОГ 8. Фотокопија уговора са лекаром пратиоцем да не
ПРИЛОГ 9. Фотокопија уговора и лиценце за водиче да не
ПРИЛОГ 10. Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Позиву и Конкурсној документацији,као и Опште услове путовања у складу са Законом о туризму. да не

ОБРАСЦИ:

 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац понуде да не
ОБРАЗАЦ БР. 2 Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача да не
ОБРАЗАЦ БР. Образац за оцену испуњености услова подизвођача да  не
ОБРАЗАЦ БР. 3 Општи подаци о понуђачу да  не
ОБРАЗАЦ БР. 4 Изјава о ангажовању подизвођача да не
ОБРАЗАЦ БР. 5 Општи подаци о подизвођачу да  не
ОБРАЗАЦ БР. 6 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду да  не
ОБРАЗАЦ БР. 7 Општи подаци о члану групе понуђача да не
ОБРАЗАЦ БР. 8 

 

Потврда за референце – списак остварених услуга са основним и средњим школама и предшколским  установама за протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) оверених од стране наручиоца са износима и датумима. да не
ОБРАЗАЦ БР. 9 Образац понуде да не
ОБРАЗАЦ БР. 10 Образац трошкова припреме понуде да  не
ОБРАЗАЦ БР. 11 Образац изјаве о независној понуди да  не
ОБРАЗАЦ БР. 12 Модел уговора да не
ОБРАЗАЦ БР. 13 Образац структуре цене да не

 

 

Напомена: Истаћи да се за доказе ПРИЛОГА 1. до 4. доставља Изјава, ОСИМ ЛИЦЕНЦЕ која се доставља у неовереној фотокопији.

 

(ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА).

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1. До 4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач                                                                                               [навести  назив понуђача]  у  поступку  јавне  набавке………………………[навести  предмет  јавне набавке] број ………………….[навести редни број јавне набавкe],  испуњава  све услове  из  чл.  75. став 1. тачка 1. до 4.  Закона у поступку јавне набавке велике вредности,  односно  услове  дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

Место:___ ___                                                                                   Понуђач:

Датум:                      _                                                             ___________________

 

М.П.

 

 

 

Напомена:   Уколико   понуду   подноси   група   понуђача   Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 2а

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

 

Бр. Прилога Документ Прилог уз понуду
ПРИЛОГ БР. 1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или изјава о испуњености услова и Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 51.Закона у туризму(“Сл.гласник РС“бр.36/2009)  да не
ПРИЛОГ БР. 2 Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова или изјава о испуњености услова да не
ПРИЛОГ БР. 3 Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности или изјава о испуњености услова да не
ПРИЛОГ БР. 4 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода или изјава о испуњености услова да не

 

 

 

(ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА).

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

Подизвођач

[навести  назив

 

подизвођача] у поступку јавне набавке………………………[навести предмет јавне набавке] број ………………….[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране

државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

Место:_                             Датум:

 

 

Уколико   понуђач  подноси   понуду са подизвођачем  ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

М.П.
Подизвођач:

 

 

 Образац бр. 3.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

Пословно име или скраћени назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

 

 

 Датум: ________________ Име и презиме овлашћеног лица 

 

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ   ПОДИЗВОЂАЧА

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА УСЛУГАКОЈУ ИЗВОДИ  УЧЕШЋЕ

ПОДИЗВОЂАЧА

 

     

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

М.П.

 

 

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за  подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 5.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

Пословно име или скраћени назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
 Одговорна особа-директор
 Особа за контакт
 Телефон
 Телефакс
 E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац  потписује и оверава овлашћено  лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

 

 

Образац бр. 6.

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде: _________________

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. 01/2014услуга организовање екскурзије  8. разреда за школску 2014/2015.годину .Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ  И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ(процентулно) ПОТПИСОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:М.П.
Члан групе: Потпис одговорног лица:М.П.
Члан групе: Потпис одговорног лица:М.П.
Датум: __________________

 

 

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача –директори 

 

Образац бр. 7.

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 

Пословно име или скраћени називчлана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе понуђача
Одговорно лице члана групе-директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног друштва – ПИБ

 

 Датум: ________________ Име и презиме овлашћеног лица 

 

Потпис овлашћеног лица

 

 

 

М.П.

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

 

Образац бр. 8  ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

 

Назив наручиоца: ___________________________________

Седиште: ______________________________________

Матични број: __________________________________

Порески идентификациони број: __________________

Телефон: ______________________________________

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. а) Закона о јавним набавкама купац издаје

 

ПОТВРДУ

 

да је предузеће___________________________________________________________

[назив и седиште предузећа]

 

у протекле три школске године (2011/2012., 2012/2013. и 2013/2014.) наручиоцу (основним и средњим шкoлама и предшколским установама) квалитетно и у уговореном року извршило услуге (настава у природи, екскурзије, зимовања и летовања).

 

Укупно у 2011/12. г Укупно у 2012/13. г Укупно у 2013/14. г
Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом) Врста услуге и датум Вредност (са ПДВ-ом)
У К У П Н О :                                                                         

 

У испоруци јестеније (заокружити исправну тврдњу) било неоправданих неправилности  и раскида уговора.

 

Потврда се издаје на захтев предузећа-понуђача ________________________ ___ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга код наручиоца ОШ „Светозар  марковић“  у Врању  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

 

место…………..                                            М.П.                  Овлашћено лице купца

датум…………..                                                                      ____________________

 

 

Напомена: Образац ископирати у потребном броју примерака.

 

 

Образац 9.

ПОНУЂАЧ:

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  01/2014

 

Врста трошка  Вредност
Укупно без ПДВ-а:   
ПДВ :   
Укупно са ПДВ-ом:

 

Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

 

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.

 

 

Образац бр. 11.                 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача  дајем следећу:

 

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач, _____________________________________, из _____________________, адреса ________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке бр. 01/2014 – услуга организовање екскурзије за ученике 8. разреда ОШ „Светозар Марковић“ у Врању за школску 2014/2015.годину поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 Датум: ________________ Потпис одговорног лица 

 

 

М.П.

 

 

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА

О организовању екскурзије ученика 8. разреда за школску 2014/2015.годину

Закључен __________.2014.године између:

 

Уговорне стране :

 1. Основна школа „Светозар Марковић“, ул. Француска бб, кога заступа директор Жика Младеновић , МБ: 07330162 ПИБ: 100548681 у даљем тексту Наручилац

 

 1. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту: Пружалац услуга.

 

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Пружаоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије ученика 8. разреда за школску 2014/2015. годину, а по спроведеном поступку јавне набавке  на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници школе од  __.9. 2014.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења екскурзије ученика 8.разреда за школску 2014/2015.годину, и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца услуге од ________2014.године, која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општи услови путовања.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, Пружалац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

 

 

 

 

 

 

 

Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће за реализацију екскурзије из члана 1. Овог Уговора   Пружаоцу услуга , исплати износ од _______________________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Цена по ученику износи  _________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно __________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

 

Пружалац услуга је сагласан да се укупан износ из става 1. овог члана утврди након добијања ПИСМЕНЕ сагласности родитеља ученика и на основу те сагласности формирања коначних спискова од стране Наручиоца.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у _________ једнаких месечних рата и то :

( навести  тачан датум доспећа сваке рате појединачно ), по испостављеним фактурама-рачунима  Пружаоца услуге. Испостављање прве фактуре је пре почетка датума одређеног за реализацију екскурзије.

    Рок пружања услуга

Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за  _______ ученика, у термину _____________________.

Уговорне стране су сагласне, да ће се термин реализације путовања утврдити на основу коначног договора уговорних страна.

Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да Пружаоца услуга о разлозима измене из става 3. овог члана, обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

Уговорна казна

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац услуга има право располагањем износа од последње рате на име сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења путовања од стране Пружаоца услуге.

Уколико је разлика између уговорене цене путовања и сразмерног снижења цене већа од износа последње рате, Наручилац услуга има право на потраживање већег износа.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења уговорене услуге, а у супротном прихватиће одлуку суда.

 

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.  

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

–  да организује екскурзију  за ______ ученика по садржају и захтеву из предмета јавне набавке  бр. 01/2014,

– превоз: аутобусима високе туристичке класе  (клима,тв/видео) према програму путовања,

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

– да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича и лекара током реализације екскурзије,

– да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

–  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 5 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута а за ученике 8. разреда.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

                                                                      Члан 9.

Пружалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Раскид Уговора

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Пружаоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

 

Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Суда у Врању.

 

 

Члан 13.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања  свих уговорних страна.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну .

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР   ШКОЛЕ  ………………..___________________________

 

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

ДИРЕКТОР ………………………………………. ________________________

 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.          

 

Образац бр. 12       

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Редбр. OПИС ПРУЖЕНИХ УСЛУГА Цена по ученику у дин. без ПДВ-а Цена по ученику у дин. са ПДВ-ом Укупна цена за  ____ ученика у дин. без ПДВ-а Укупна цена за  _____ученика у дин. са ПДВ-ом
1. Аутобуски превоз 

 

2. Смештај у објекту са вишекреветним собама
3. Исхрана
4. Осигурање ученика и осталих путника
5. Пратилац групе-лекар
6. Пратилац групе-водич
7. Организац.трошковипутовања
8. Пратиоци: Одељенске старешине (6 – шест)
9. Пратилац: Стручни вођа пута
10. Локални водичи
11. Гратис за 1 ученика по одељењу
12. Улазнице за: ____________________________________________________________(у цену урачунати све улазнице за реализацију садржаја)

 

 У   К   У   П   Н   О: 

Датум:                                                                        (М.П.)               Потпис овлашћеног лица:

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s